Molėtų r. Giedraičių

Antano Jaroševičiaus

gimnazija

ISTORIJA
VERTYBĖS, VIZIJA
ATRIBUTAI
PRIĖMIMAS
MUZIEJUS
BENDRUOMENĖ
Gimnazijos taryba
Mokinių taryba
Administracija
Metodinė taryba
Mokytojai
Mokiniai
PASLAUGOS
ĮSIVERTINIMAS
FINANSAI
VIEŠIEJI PIRKIMAI
UGDYMAS
Neformalus vaikų švietimas
PROJEKTAI
STANDARTIZUOTI TESTAI
ŠVENTĖS, RENGINIAI
PASIEKIMAI
RĖMĖJAI
NUORODOS
STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
ANTIKORUPCINĖ VEIKLA

Sveiki atvykę į Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnaziją!  Sveiki atvykę į Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnaziją!  Sveiki atvykę į Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnaziją!

 

 

NaujienosNacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

 

Kiekvieną pavasarį antrų, ketvirtų, šeštų ir aštuntų klasių mokiniai visoje Lietuvoje atlieka vienodas užduotis:

2 klasės – skaitymo, rašymo ir matematikos;

4 klasės – skaitymo, rašymo, matematikos ir pasaulio pažinimo;

6 klasės – skaitymo, rašymo ir matematikos;

8 klasės – skaitymo, rašymo, matematikos, gamtamokslinio ir socialinio ugdymo.

Kada? Skirtingų dalykų užduotys atliekamos skirtingomis dienomis. Rekomenduojamą testų atlikimo tvarkaraštį parengia NEC. Tačiau mokykla gali pasirinkti kitą jai tinkančią datą. Rekomenduojama užduotis atlikti per to dalyko pamoką, tačiau mokykla gali nuspręsti ir kitaip.

Koks tikslas? Įvertinti Lietuvos mokinių pasiekimus pagal visiems vienodus kriterijus ir suteikti individualią mokymosi pagalbą, jei to reikia. Nacionaliniu lygmeniu – turėti apibendrintą informaciją apie pasiekimus ir ja remiantis koreguoti ugdymo programas, organizuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.

Mokyklos gali palyginti savo darbo rezultatus su kitų panašių šalies mokyklų rezultatais.

Kas nusprendžia, ar mokinys dalyvaus NMPP? Pirmenybė priimti sprendimą dalyvauti NMPP priklauso mokyklos steigėjui. Steigėjas gali sprendimo teisę perleisti mokyklos vadovybei. Jeigu mokykla ar mokyklos steigėjas priima sprendimą dalyvauti NMPP, mokiniai turi dalyvauti.

Savivaldybės ir mokyklos, siekdamos plačiau įsivertinti ugdymo kokybę, gali nuspręsti šalia NMPP testų pasinaudoti ir mokinių klausimynais. Remiantis gautais duomenimis mokyklai (savivaldybei), yra apskaičiuojami tokie rodikliai kaip mokyklos klimatas, patyčių situacija mokyklose, mokinio savijauta mokykloje, mokinio mokėjimas mokytis, mokyklos sukuriama pridėtinė vertė ir pan. Tai leidžia visapusiškiau įsivertinti mokyklai, atkreipiama daugiau dėmesio ne tik į akademinius mokinių rezultatus, bet ir į mokinių savijautą, emocinį mokyklos klimatą, labiau įsivertinamas mokyklos indėlis į mokinių pasiekimus, atsižvelgiant į mokyklos kontekstą. Mokyklos turi informuoti tėvus apie tokį išplėstinį tyrimą ir gauti tėvų sutikimą, kad jų vaikas pildytų klausimyną. Tėvai gali atsisakyti leisti savo vaikui pildyti mokinio klausimyną, bet tokiu atveju mokyklai (savivaldybei) rengiamoje ataskaitoje būtų sunkiau tiksliai ir objektyviai įvertinti tokius svarbius mokyklos darbo rodiklius kaip mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijautos mokykloje rodiklis ir patyčių situacijos mokykloje rodiklis.

Kas vertina mokinių darbus? Vertina mokyklos arba tos pačios savivaldybės mokytojai.

Ar rašomas pažymys? Kadangi tai yra informacija mokiniui, jo tėvams ir mokytojui, o ne išvada apie mokinio įgytą išsilavinimą, pažymys gali būti nerašomas. Tai sprendžia pati mokykla. Jei pažymys rašomas – jo reikšmė tokia pati, kaip eilinio kontrolinio darbo.

Patikrinimo rezultatai neturi jokios įtakos mokiniui pereinant į kitą klasę ar mokyklą.

Kaip mokinys ir jo tėvai informuojami apie rezultatus? Parengiama detali ataskaita apie kiekvieno mokinio pasiekimus – ją mato tik pats mokinys, jo tėvai ir už mokinio ugdymą atsakingi mokyklos darbuotojai. Ataskaita mokiniui ir jo tėvams įteikiama iki mokslo metų pabaigos. Ataskaitos duomenys parodo, kokios kiekvieno dalyko sritys mokiniui sekasi gerai, o kur reikia pasistengti, taip pat mokinio pasiekimų lygį visos Lietuvos mokinių mastu.

Kaip naudojami pasiekimų patikrinimo rezultatai? Mokytojai ir mokyklos vadovybė, matydami vertinimo rezultatus, gali nuspręsti, ką ir kaip, ugdant konkretų vaiką, reikia pakeisti, kokias užduotis skirti, kokios individualios pagalbos jam reikia. Mokinio tėvai, remdamiesi ataskaita, gali kreiptis į mokyklos vadovybę arba mokytojus ir prašyti, kad mokiniui būtų suteikta atitinkama mokymosi pagalba.

Pagal apibendrintus pasiekimų rezultatus mokyklos steigėjas gali spręsti, kokios papildomos pagalbos reikia mokyklai.

Ar reikia ruoštis? Nacionaliniam pasiekimų patikrinimui specialiai ruoštis tikrai nereikia, tai ne egzaminas. (NEC informacija)

 

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vertinimo įrankių (diagnostinių ir standatizuotų testų) vykdymo tvarkaraštis 2016-2017 m.m.

 


Dėmesio!Susijęs vaizdas

 

Primename, kad Pavasario (Velykų) atostogos visų klasių mokiniams prasideda balandžio10 d. ir baigiasi balandžio 14 d.

Į pamokas renkatės balandžio 18 d. (antradienį).

Priešmokyklinės grupės ir 1-5 klasių mokiniai atostogauja nuo balandžio 10 d. iki balandžio 24 d.

Į pamokas renkasi balandžio 25 d. (antradienį) .

 

Džiaugsmingų Velykų ir smagių turiningų atostogų!


"Misija Sibiras'16"

 

III klasės mokiniai žiūrėjo ir aptarė filmą „Misija Sibiras‘16“. 2016  metais „Misija Sibiras“ dalyviai vyko į Igarką, kur Stalino represijos laikotarpiu buvo ištremta 20 tūkst. lietuvių. Ši vieta dar vadinama „Amžino įšalo žeme“, čia yra dar gyvenančių ir kalbančiu lietuviškai mūsų tautiečių.

Misijos dalyviai važiavo į Igarką norėdami pagerbti žmones, kurie ten palaidoti, nes jiems svarbi mūsų istorija. Savanoriai atrado didžiules kapines, kurios labiau panašėjo į mišką ar pelkę. Matant jų darbą, stebino vidinė motyvacija.  Ištvermingi, patriotiški, atkaklūs misijos dalyviai per dieną dirbdavo po 16 valandų. Matydami tokį jaunuolių užsidegimą, jiems padėjo netgi ten gyvenantys vietiniai žmonės. Savanoriai pastatė 9 didžiulius kryžius, kuriems medieną atplukdė Jenisiejumi. Keldami kryžius, kurie turėtų stovėti apie 50 metų, misijos dalyviai stengiasi iš užmaršties iškelti istoriją.

Vietiniai gyventojai lankosi lietuvių kapinėse, papasakoja apie savo gyvenimą Igarkoje. Misijos pabaigoje savanoriai Igarkos lietuviams perdavė Lietuvos prezidentės laiškus.

„Misija Sibiras“ dalyviai tikisi, kad jų darbai paskatins kitus jaunus žmones įvairiomis formomis prisidėti prie savo krašto istorijos išsaugojimo.

Filmas vertė susimąstyti apie ištremtųjų žmonių stiprybę, jų norą gyventi, nepasiduoti. Po peržiūros mokiniai svarstė, ar jie, šių dienų jauni žmonės, galėtų ištverti tokius gyvenimo išbandymus, kokius išgyveno mūsų seneliai. Ir turbūt ne kiekvienas pasiryžtų vykti į misiją, kuri reikalauja ne tik laiko, bet ir drąsos, sveikatos, ištvermės. (Istorijos mokytoja D. Vertinskienė)


Olympis 2017

 

Konkursai „Olympis 2017 - Pavasario sesija“ įvyko. Visos apeliacijos išnagrinėtos ir skelbiami galutiniai konkurso rezultatai.

Kokias klaidas padarei gali pamatyti puslapyje Respublikiniai rezultatai.

Rudens sesijos konkursuose dalyvavo daugiau nei 24 tūkstančiai mokinių iš daugiau nei 800 Lietuvos mokymo įstaigų! Prizai, diplomai, pažymėjimai, padėkos, tušinukai „Olympis“, medaliai ir skirtukai „Olympis“ bus išsiųsti mokymo įstaigų adresais iki gegužės 15 d. 

Jeigu tavo vardas parašytas neteisingai, prašome iki balandžio 16 d. pakoreguoti šiame puslapyje:

http://www.olympis.lt/index.php?page=update_students_name&competition=native&pwd=646712674

Dėkojame už dalyvavimą ir tikimės pamatyti tave konkursų „Olympis“ rudens sesijoje, kuri vyks 2017 m. lapkričio mėnesį.

Iki susitikimo! :)

 

Pagarbiai,

Edukacinių konkursų „Olympis“ organizatoriai

www.Olympis.lt


Gerbiami gimnazijos bendruomenės nariai,

 

dėkoju visiems, pervedusiems 2% GPM (gyventojų pajamų mokesčio) gimnazijai. Gauta 772 eurai. Už 632 eurus nupirktas daugiafunkcinis aparatas, likusios lėšos kaupiamos poilsio zonų mokiniams įrengimui. Kviečiu ir šiais metais (iki 2017 m. gegužės 2 d.) 2% savo sumokėto pajamų mokesčio skirti mūsų gimnazijai.

Rekvizitai 2% paramai:

Paramos gavėjo identifikacinis Nr. (kodas) 191228160

Paramos gavėjo pavadinimas: Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija

Paramos gavėjo adresas: Širvintų g. 16, Giedraičiai, LT-33274 Molėtų r.

Paramos gavėjo sąskaitos Nr. LT914010045500050161

 

Pagarbiai

Gimnazijos direktorė Vilė Petkūnienė


Kovo 22-oji – Pasaulinė vandens diena

 

Anekdotas: „- Visos upės įteka į jūras. Kodėl jūros neišsilieja iš krantų? – klausia mokytoja Petriuko. - Nes vandenį išgeria žuvys,- atsako šis.“

Vanduo – gyvybės šaltinis. Net 97% pasaulio vandens yra sūrus, negeriamas, o likę 3% yra naudojami žmonijos. Žmogus be vandens išgyventų tik savaitę, o naudojant vandenį šiandieniais tempais, jo užteks tik 20-30 metų. Vos 26% Lietuvos gyventojų sąmojingai taupo vandenį. Net 13 litrų vandens sunaudojama vienam popieriaus lapui pagaminti. Todėl vandenį būtina taupyti.

Balandžio 3 d. gimnazijoje priešmokyklinės grupės vaikai ir 1 klasės mokiniai sužinojo apie vandens svarbą, tausojimą ir kitas idėjas panaudojant vandenį. Priešmokyklinės grupės vaikai kartu su auklėtoja Daiva organizavo „Spalvotų skėčių dieną“ ir keliavo prie Kemento ežero. Vaikai paminėjo vandens naudą, kodėl taip svarbu neteršti ir saugoti vandenį. 1 klasės mokiniai su mokytoja Jolanta piešė paveiksliukus iš spalvoto ir nespalvoto vandens. Atliko eksperimentą „Vaikštantis vanduo“, kai popierinį rankšluostį pamerkus į vandenį, jis gali judėti greitai ir lengvai. Vaikai suprato, kad vandens judėjimas svarbus augalų pernašoje į smulkiausias lapo gyslas.

Vaikams šį diena labai patiko, jie sužinojo daug naudingos informacijos apie vandenį. Juk sveikai gyventi yra smagu. (Technologijų mokytoja Regina Čeikauskienė)


Paukščiai grįžta namo

 

Kovo 28 dieną VĮ Ukmergės miškų urėdijos miškininkai kartu su Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijos ir Joniškio mokyklos DC mokiniais ir mokytojais prisijungė prie Generalinės miškų urėdijos iniciatyva rengiamos akcijos „Paukščiai grįžta namo 2017“. Urėdijos miškuose organizavo inkilų kėlimo šventę.

Giedraičių girininkijoje akcijos „Paukščiai grįžta namo 2017“ renginys vyko Bekupės miške. Šventėje dalyvavo būrys gimnazistų iš Giedraičių su mokytoja Jūrate Guobiene bei Joniškio mokyklos-daugiafunkcio centro 8 klasių mokiniai su mokytoja Daiva Kaseliene. Mokiniai, padedami girininkų, rinko tinkamas vietas inkilams kelti ir patys kėlė inkilus.

Vaikai švente buvo labai patenkinti, žadėjo dalyvauti ir kitais metais. (Biologijos mokytoja J. Guobienė)


Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2017

 

Kiekvienais metais kovo pabaigoje „Vaikų linija“ inicijuoja „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ“, kurios pagrindinis tikslas – keisti visuomenės nuostatas iš palankių patyčioms į nepalankias. „Vaikų linija“ šiemet per „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2017“ skatina visus vaikus ir suaugusiuosius pastebėti patyčias, pranešti apie jas ir taip jas stabdyti. Kvietė vaikus pasakoti apie patiriamas arba stebimas patyčias suaugusiam, kuriuo jie pasitiki. Taip pat ragino suaugusiuosius reaguoti į patyčias ir jas stabdyti.

Balandžio 20-24 d. gimnazijoje vyko savaitė be patyčių „Mūsų rankos ir žodžiai skirti ne patyčioms!“ Priešmokyklinės grupės ir 1-2 klasių mokiniai kiekvieną savaitės dieną lankė lėlės Elės gražių žodžių ir žaidimų mokyklėlę, kurioje išmoko daug gražių žodžių ir žaidimų. Taip pat kasdien piešė jausmų veidukus, kuriuose vaizdavo, kaip tą dieną jie jautėsi. 3-4 klasių mokiniai klasių valandėlių metu žaidė žaidimą „Pažinkime geriau vienas kitą“.

5-8 ir I-IV klasių mokiniai gamino savo klasės veidus, kurių idėja buvo, kad klasės, kaip žmonių grupės, yra skirtingos. Veidai priminė, jog reikia nesityčioti ne tik iš žmogaus, bet ir iš tam tikros žmonių grupės. Ant klasių veidų buvo galima užrašyti gerą žodį, gražų palinkėjimą klasei. Klasių valandėlių metu vyko užsiėmimai temomis „Nelauk, kol sunkumai užaugs“, „Visa tiesa apie nuotraukų saugumą internete“, „Elektroninėje erdvėje bendrauk saugiai“.


Augame kartu

 

Žmogus iš prigimties yra sociali būtybė. Ką tik gimusiam kūdikiui reikia ne tik maisto, bet ir aplinkinių dėmesio ir meilės. Sėkmingas bendravimas yra svarbi visaverčio gyvenimo dalis, teigiamų emocijų šaltinis. Todėl ugdant būsimuosius pirmokus ypač svarbu suformuoti socialinius įgūdžius: mokėjimą bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiais, susikaupti, būti pakankamai savarankiškiems  ir atsakingiems. Su kolege Ilona iš Klaipėdos vaikų darželio „Volungėlė“ parašėme projektą „Augame kartu“. Tai projektas, skatinantis bendravimo, bendradarbiavimo, komunikavimo įgūdžius, ugdantis toleranciją. Tai kartu vaikų skatinimas domėtis savo ir draugų gimtine, įtraukiant į veiklą ir tėvelius. Sutarėme, kad videokonferencijos vyks 1-2 kartus į mėnesį. Taip pat siųsime paštu draugams piešinius, atvirukus.

Pirmoji videokonferencija  jau įvyko. Tai vaikučių prisistatymas vieni kitiems. Vaikai nekantriai laukė šio susitikimo. Pirmiausia prisistatė mūsų draugai iš Klaipėdos. Vaikams buvo labai įdomu ne tik klausytis draugų pasakojimų, bet ir papasakoti apie save. Sužinojome, kad ir mūsų draugų grupėje yra tokių pačių vardų kaip ir mūsų vaikų, kad jų grupėje yra 20 vaikučių, mergaičių daugiau negu berniukų. Pirmasis susitikimas parodė, kad kai kuriems vaikučiams trūkta drąsos kalbėti, pasitikėjimo savimi, sunku aiškiai reikšti mintis, išklausyti draugus, palaukti savo eilės, kol kiti kalba. Manau, kad šia smagia ir įvairia veikla nors kiek padėsime vaikučiams pajausti bendravimo džiaugsmą, norą daugiau sužinoti, patirti. Kitos videokonferencijos tema „Mano mokykla (darželis)“. Ji įvyks balandžio pradžioje. Ruošimės su vaikais žaismingai pristatyti savo mokyklą, galbūt sukursime filmuką. (Priešmokyklinės grupės auklėtoja Daiva Lutienė)


Susitikimas su gydytojais

 

Kovo 15 d. Utenos visuomenės sveikatos centro iniciatyva gimnazijoje vyko susitikimas su sveikatos mokslo universiteto docentu J. Grincevičiumi ir gydytoja Š. Grincevičiene. 5-8 ir I-III klasių berniukai ir mergaitės buvo supažindinti su lytiniu keliu plintančiomis ligomis, jų požymiais, pasekmėmis. Mokiniai su gydytojais aptarė gyvenimiškas situacijas, uždavė klausimus ir gavo į juos atsakymus, žiūrėjo trumpą filmuką.


Geriau pažinome vienas kitą

 

Kovo 11 dienos naktį Mokinių taryba ir dalis 6,7, I klasės mokinių praleido gimnazijoje. Renginio-nakvynės „Geriau pažinkime vienas kitą“ tikslas – artimiau susipažinti, pabendrauti, išmokti kartu planuoti veiklas. Gimnazistai vakarą praleido žaisdami lietuvių liaudies ir stalo žaidimus, sportuodami, žiūrėdami filmą, šokdami. Mokiniai džiaugėsi išmokę naujų laisvalaikio praleidimo formų. Tikimės, jog nakvynės metu užmegztas ryšys tik stiprės.


Lietuvių kalbos dienos gimnazijoje

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija vasario 16 d. – kovo 11 d. laikotarpį paskelbė lietuvių kalbos dienomis. Jų metu visoje Lietuvoje ir užsienyje vyko daugybė renginių. Mūsų gimnazijos mokiniai taip pat dalyvavo įvairiuose užsiėmimuose.

Pirmiausia pradinių klasių mokiniai „užaugino“ gražiausių lietuviškų žodžių medį, o vyresnieji jais papuošė mokyklos foje vitriną. Vasario 27 dieną II-IV klasių gimnazistai susitiko su Giedraičių bendruomenės pirmininku Daniumi Malinausku ir gilino retorikos mokslo žinias.

Kovo pradžioje 5-7 klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje „Gramatikos pasaulyje“. Džiugu, jog penktokai nenusileido vyresniesiems ir užtikrintai laimėjo. O po kelių dienų 8-II klasių mokiniai išbandė jėgas viktorinoje „Žodžio spalvos“. Jiems reikėjo prisiminti, kaip taisyklingai vadiname gimines, paaiškinti frazeologizmus, surinkti „išsibarsčiusius“ kūrinius ir jų autorius bei atlikti kitas užduotis. Čia netikėtumų nebuvo – laimėjo II klasės gimnazistai.

Tikime, jog lietuvių kalbos dienų renginiai didina gimtosios kalbos prestižą, stiprina mokymosi motyvaciją. (Lietuvių kalbos mokytoja Vilma Putnienė)


Šventiniai renginiai Kovo 11-ąjai

 

Kovo 10 d., penktadienį, gimnazijoje vyko šventiniai renginiai, skirti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. Priešmokyklinės grupės ir pradinių klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje „Laiškas Lietuvai“. Vaikai rašė laiškus, eilėraščių posmus ir piešė piešinius, skirtus Lietuvai. Viktorinos metu prisiminė Lietuvos praeitį ir valstybės simbolius. Nugalėtojais tapo visi, nes komandos aktyviai ir išradingai atsakė į pateiktus klausimus ir užduotis. Už aktyvų dalyvavimą visos klasės gavo po padėkos raštą. Mokytojos linkėjo mokiniams kartu su savo tėveliais prasmingai paminėti Kovo 11-ąją.

8 klasės ir I-IV klasių mokiniai dalyvavo nacionaliniame konkurse „Istorijos žinovas“. Klasėse geriausiai pasirodė: Eglė Kiškūnaitė (5 kl.), Neringa Puidokaitė (6 kl.), Reda Čereškaitė (7 kl.), Rasa Pesliakaitė (8 kl.), Augustas Adamavičius (I kl.), Laura Stankevičiūtė ir Rugilė Zarembaitė (II kl.), Julija Kravčenko (III kl.), Austėja Putnaitė (IV kl.). Po pamokų aktų salėje 5-8 ir I-IV klasių mokiniai atliko programą „Dovana Lietuvai“.


Emilija "Tramtatulyje"

 

Kovo 6 d. Molėtų viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyko Lietuvos nacionalinio kultūros centro organizuotas VII Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis 2017“ rajoninis turas. Konkursas skirtas Piliakalnių ir Tautinio kostiumo metams paminėti. „Tramtatulyje“ dalyvavo gimnazijos 8 klasės mokinė Emilija Liubartaitė, kuri sekė pasaką aukštaičių tarme.


Dalyvaujame projekte "Tūkstantmečio vaikai"

 

Kovo 3 dieną, penktadienį, mes, dvyliktokai, lydėjome klasės draugę Austėją Putnaitę į „Lietuvos tūkstantmečio vaikų‘‘ filmavimą LRT studijoje Vilniuje. Šiame ture varžėsi 6 dalyviai iš Alytaus, Radviliškio, Kauno ir Jonavos gimnazijų.

Pradžioje varžovai pristatė savo pomėgius. Pirmame etape Austėjai sekėsi gerai, ji nustebino greita reakcija ir tiksliais atsakymais. Trečia perėjo į antrąjį etapą.

Įsitikinome, kad vienos laidos sukūrimui reikalingas didelis dalyvių ir organizatorių susiklausymas. Patiko laidos vedėjo Roberto Petrausko mandagus ir nuoširdus bendravimas. Supratome, kad šis žaidimas reikalauja žinių, sėkmės ir strateginio planavimo. (Viktorija Amosovaitė ir Laura Sinicaitė, IV kl.)


Kaziuko mugė

 

Kovo 3 dieną gimnazijoje vykusi Kaziuko mugė pradžiugino ne vieną. Visą savaitę, o gal ir ilgiau, vaikai su tėveliais suko galveles ką čia įdomaus, gražaus ir skanaus pagaminti. Ir sugalvojo, padarė, pagamino... Taigi, šią dieną gimnazijos foje tapo triukšminga prekyviete. Netrūko nei pardavėjų, nei pirkėjų. Save parodyti, kitų pažiūrėti, parduoti ar nusipirkti rankų darbo gaminių susirinko ir maži, ir dideli. Prekystaliai linko nuo gausybės pyragų, sausainių, sūrių, kibinų, rankų darbo atvirukų. Niekas iš kermošiaus negrįžo be pyragų, malonių smulkmenų ir geros nuotaikos. Visus Kaziuko mugės dalyvius ir lankytojus lydėjo muzika ir pavasariška nuotaika. (Priešmokyklinės grupės vyr. auklėtoja D. Lutienė)


Žiema žiema, bėk iš kiemo

 

Vasario 28 d. visi, kam pabodo žiema, gimnazijos botanikos sode rinkosi vyti ją lauk. Į Užgavėnes atvyko kviestiniai svečiai: gerb. Kanapinis, madam Fifi su gyvenimo draugu, Giltinė su daktarų palyda, čigonės ir visokio plauko raganos ir velniai. Blynus kepė ir vaišintis kvietė Giedraičių šauliai.

Prisistatė ir Lašininis. Gavęs lupt nuo Kanapinio, dar turėjo progą atsisveikinti su gražuole More. Tik po to visos žmonių bei velnių nuodėmės kartu su More buvo sudegintos, griežtai laikantis lietuvių liaudies tradicijų. O tada ir dangus nušvito – visiems palengvėjo. (Technologijų mokytojas V. Kimbartas)


Su gimtadieniu, Lietuva!

 

Vasario 16 d. giedraitiškiai kartu šventė Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Šventiniai renginiai prasidėjo iškilminga eisena su vėliava nuo Giedraičių seniūnijos prie Nepriklausomybės paminklo. Vėliavos pakėlimas ir Šaulių duodama priesaika prie Nepriklausomybės paminklo jau tapo gražia tradicija, o patrankos salvės „Lietuvai“, „Lietuvos žmonėms“ ir „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“  suteikė renginiui dar daugiau iškilmingumo.

Po šv. Mišių Giedraičių šv. Baltramiejaus bažnyčioje bendruomenės salėje gimnazijos mokiniai ir ansamblis „Giedra“ dovanojo susirinkusiems literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Dainų vainikas Lietuvai“. Darniai ir vieningai skambėjo posmai ir dainos Lietuvai.

Nuo 9 val. gimnazijos sporto salėje vyko tradicinis krepšinio turnyras. Pirmąją vietą ir taurę iškovojo „Kiementos“ komandą, antri liko „Molėtų kuopa“, treti – „Bekupė“, ketvirti – Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos komanda, penkti – Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos komanda. Rezultatyviausiu turnyro žaidėju buvo pripažintas mūsų gimnazijos III klasės mokinys Edvinas Čaikauskas. Prizą įsteigė ir taurę įteikė Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos komandos vadovas.

Po renginių susirinkusieji neskubėjo skirstytis. Prie Šaulių namų, kaip įprastai, Giedraičių gen. Silvestro Žukausko šaulių 3-ioji kuopa vaišino šauliška koše ir karšta arbata. (Irinos Žiupkienės nuotraukos)


Šios žemės vaikai – jauni ąžuolai

 

Saulėtą Vasario 15-osios dieną gimnazijos kieme iš geltonų mokyklinių autobusiukų pabiro Dubingių krašto pradinukai. Svečiai atvyko kartu su Giedraičių pradinių klasių mokiniais paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną popietėje „Šios žemės vaikai – jauni ąžuolai“.

Sugiedojus mokyklos kieme Lietuvos himną, padeklamavus Lietuvai skirtas eiles, mokinių kolona pajudėjo link miestelio centro, aplankydama istoriniuose šaltiniuose minimas vietas. Pagerbdami žuvusius už Lietuvos laisvę, uždegėme žvakutes, dainavome liaudies dainas, deklamavome eiles. Mokytoja Audronė Kimbartienė mokiniams priminė, kuo svarbios šios istorinės vietos, paragino mokinius nepamiršti žmonių, dovanojusių mums laisvę.

Su gera nuotaika visi sugrįžome į gimnaziją, kur laukė vaišės. Pasidalinus įspūdžiais prie bendro stalo, išlydėjome svečius namo, linkėdami gražių švenčių ir prasmingų atostogų. (Pradinių klasių mokytojos Birutė Žukauskienė ir Violeta Jakutienė)


 

 


Mankštiada

 

Vasario 6-9 dienomis mokykloje vyko priešmokyklinės grupės, 1-3 klasių ir 5-8 klasių „Mankštiada“.

Tikslas – pratimų su kamuoliais mankšta-terapija. Pastarųjų taikymas šio amžiaus vaikų mankštoms yra labai naudingas. Atliekant pratimus su didžiaisiais mankštos kamuoliais didinama  judesių amplitudė, pagerinama raumenų jėga, stiprinama širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sistema. Taip pat lavinami jutimai, pusiausvyra, koordinacija, laikysena.

Mokiniai dieną pradėjo mankšta-apšilimu. Sveikatos priežiūros specialistė pamokė kaip matuoti savo pulsą ir pamatavo mokiniams kraujo spaudimą prieš mankštą ir po mankštos. Išsiaiškinome, kodėl svarbu mankštintis, judėti, sportuoti. Vaikai išmėgino daug pratimų, o svarbiausi su terapiniais kamuoliais. Mokiniai pastebėjo, kaip sunku laikyti nugaros raumenis ir nesuglebti sėdint ant kamuolio. Visiems patiko tokia mankšta ir mokiniai sutiko dalyvauti visuose būsimuose užsiėmimuose.

Linkiu stiprios sveikatos, nes gyventi sveikai yra smagu. (Technologijų mokytoja Regina Čeikauskienė)


Susitikimas su vienuole Jolanta

 

Vasario 8 dieną mūsų gimnazijoje lankėsi Kaišiadorių Katechetikos Centro jaunimo koordinatorė sesuo Jolanta. Ji priklauso „Marijos, krikščionių pagalbos, dukterų Jono Bosko instituto seserų“ kongregacijai. I gimnazijos klasė buvo supažindinta su Lietuvos Jaunimo Dienų istorija. Šiais metais jos organizuojamos Vilniuje. Šventė vyks birželio 23- 25 dienomis. Pagrindinis dienų akcentas arkivyskupo Teofilio Matulionio paskelbimas palaimintuoju. Gavome pakvietimą prisijungti prie LJD ir prisidėti prie naujų pamaldumo tradicijų formavimosi. (Justinas Čeikauskas, I klasė)


Svečiuose aktorius Raimundas Lukšas

 

Vasario 3 d. gimnazijoje svečiavosi aktorius, skaitovas Raimundas Lukšas. Kiekvienais metais apsilankantis aktorius kaskart nudžiugina vis naujomis skaitomomis ištraukomis iš kūrinių įvairaus amžiaus vaikams. Šį kartą 1-7 kl. mokiniai klausėsi ištraukų iš A. Lindgren knygos„Mažylis ir Karlsonas, kuris gyveno ant stogo“, o 8-IV kl. – iš J. Marcinkevičiaus dramos „Mažvydas“.


Kai barsukas verčiasi ant kito šono

 

Dubingių skyriaus mokinukai su mokytoja Jolita Kuncevičiene sausio 25 d. išsiruošė į mišką patikrinti, ar iš tiesų barsukas verčiasi ant kito šono. Vaikai nešėsi visokių gėrybių: morkų, kopūstų, bulvių, šieno, kad turėtų kuo žvėrelius pavaišint. Smagiai praleidę laiką gamtoje, visi sugrįžo į Dubingių biblioteką pasiklausyti bibliotekininkės pasakojimų apie pusiaužiemį, apie liaudies tradicijas, apie tai, ką ir kaip mūsų senoliai veikė tą dieną. Pasak etnologo L. Klimkos, dar daugelis liaudiškų pastebėjimų tebegalioja: „ Dar žmogaus veikla nesugebėjo tiek sutrikdyti gamtos reiškinius, kad šimtamečiai pastebėjimai jau būtų visai pasikeitę“. (bibliotekininkė Vanda Vaikutienė)


Draugas – draugui, mokykla – mokyklai

 

Sausio 20 dieną gimnazijos mokinių tarybos nariai lankėmės Alantos gimnazijoje – dalyvavome gerosios patirties renginyje „Draugas – draugui. Mokykla – mokyklai“. Smagiai susipažinę vieni su kitais, ėmėmės darbo. Turėjome galimybę papasakoti, ką mokinių taryba veikia mūsų gimnazijoje, ir sužinoti, ką ji veikia kitose mokyklose. Išklausę visų mokyklų pasisakymus, gavome tikrai vertingų idėjų Valentino dienai, šokių ir kino vakarams. Vėliau dalyvavome protmūšyje, kurio klausimai tikrai nebuvo lengvi. Po visų darbų mūsų laukė šokiai, kurių metu ir pailsėjome, ir pabendravome. Šis susitikimas mums labai patiko, norėtųsi daugiau tokių išvykų ir veiklų. (Emilija Liubartaitė, 8 klasė)

Nuotrauka Molėtų ŠC


Muzikinis poezijos spektaklis "Kelionė"

 

Sausio 20 d. gimnazijos aktų salėje 7-IV klasių mokiniai stebėjo muzikinį poezijos spektaklį "Kelionė" pagal J. Vaičiūnaitės eiles meilės tematika. Eiles skaitė aktorė Donata Kielaitė.


Atmintis gyva, nes liudija

 

Prieš 26-erius metus sausio 13-osios naktį Vilniuje gaudė bažnyčių varpai ir skambėjo giesmės. Degė laužai ir viltimi švietė žmonių akys. Šiandien mes prisimename tragišką sausio įvykių patirtį: netektis ir tą pergalės džiaugsmą, kai buvo apginta laisvė.

Sausio 13-oji

Ašara širdy.

Keturiolika gyvybių...

Jie neužmiršti.

Sausio 13-oji –

Ir daina rami

Apie Laisvę, Viltį

Ateities kely.

 

Dubingių bibliotekoje ir mokykloje, kaip ir visoje Lietuvoje, nuo 8 val. languose degė prisiminimo žvakelės. Visi prie savo širdelių prisisegėme atminties ir pagarbos ženklą – neužmirštuolės žiedą. Bibliotekos vedėja Vanda Vaikutienė su vaikais tuo pasirūpino iš anksto. Mokykloje vyko netradicinės pamokos: dainavome dainą „Laisvė“ spalvinome Lietuvos vėliavėlę, žiūrėjome video įrašus, kurie vis primena, kokia mūsų laisvės kaina, skaitėme M. Nargėlaitės pasaką vaikams apie Sausio 13 dienos įvykius. Ji skirta emigrantų vaikams, bet labai tinka ir mūsų mažiesiems.

Dubingių bažnytėlėje kunigas Dainius meldėsi už Tėvynę ir jos ateitį – vaikus. Pasidžiaugė jų labai gražiu elgesiu. Mišių pabaigoje visi sugiedojome Lietuvos himną.

13 val. atminimo laužas sukvietė visus norinčius Dubingių bendruomenės narius ant kalniuko, kuris jau tapo skautų kalneliu. Ten ant pakeliamojo laužo degė ugnis, kuri priminė, kad prieš 26 metus Lietuvos širdyje degė gausybė laužų, skambėjo dainos, giesmės ir nenutrūko malda. Susirinkusiems prie laužo kultūros vadybininkė Renata Čeponinenė perskaitė penktoko eilėraštį apie 13 dienos įvykius, tos dienos liudininkas Dubingių seniūnas Kęstutis Kaminskas taip pat pasidžiaugė, kad mes gyvename laisvoje Lietuvoje, kad turime tuo džiaugtis ir didžiuotis. Visi sustoję aplink laužą dainavome dainas, kurios ir prieš 26 metus vienijo žmones prie laužų. (Mokytoja Jolita Kuncevičienė)


Tinklinio turnyras

 

Sausio 7 dieną Giedraičių gimnazijos sporto salėje vyko tinklinio turnyras. Jį organizavo buvęs gimnazijos mokinys Egidijus Baronas ir mokytojas Valdas Kimbartas. Užsiregistravo keturios komandos: „Šironija“, „Pedagogai“, „Gimnazistai“ ir „Giedraičiai“. Turnyras, kuriam prizus skyrė Arūnas Žukovas, vyko rato sistema. Mačai tęsėsi visą šeštadienio popietę. Suskaičiavus taškus nugalėtojais paskelbti „Šironijos“ tinklininkai. Antri liko „Gimnazistai“. Rungtynėms teisėjavo Giedraičių seniūnas Vytautas Valansevičius. Skirtingo amžiaus tinklinio gerbėjai linksmai ir turiningai užbaigė šventinį laikotarpį.

Esame dėkingi giedraitiškiui Arūnui Žukovui už nuolatinį rūpestį ir paramą gimnazijoje organizuojamiems renginiams. (Tikybos mokytojas Albertas Putna)


 

 


Kalėdos, Kalėdos...

 

Kasdien žengdamos po mažą žingsnelį, Kalėdos atšurmuliavo į mūsų gimnaziją. Gruodžio 23-ią pradinukai ir gausus būrys priešmokyklinukų iš mamyčių paruoštos tešlos kepė kūčiukus, būrėsi klasėse. Mokytoja Vaida išmokė vaikus daug linksmų žaidimų, kuriuos jie žaidė klasėse su tėveliais. Šventę vainikavo koncertas „Šimtakojo Kalėdos“. Vaikai savo nuotaikingais pasirodymais bandė paaiškinti kirmėliukui šimtakojui, kas yra žiema ir Kalėdos. Šventė tęsėsi klasėse, kur vaikučių laukė Kalėdų senelio dovanėlės... (Priešmokyklinės grupės auklėtoja Daiva Lutienė)

Gimnazistai Kalėdas sutiko adventine popiete. Ją surengė ketvirta gimnazijos klasė. Popietės metu abiturientai priminė keturių advento savaičių reikšmę, aptarė jų pavadinimus, giedojo liturginę giesmę „Atskamba balsas iš aukštai“. Vėliau, puoselėjant mokinių bendruomeniškumą, I-III klasių gimnazistai buvo suskirstyti į penkias grupes, kurios dalyvavo viktorinoje. Pirmojo ir antrojo turų užduotys siejosi su Kalėdiniais papročiais ir biblijine Kristaus atėjimo istorija. Po to komandos sprendė kryžiažodį ir dėliojo Šventojo Rašto frazes apie gražiausią metų šventę – Kalėdas.

Renginio metu skambėjo lietuvių adventinės ir kitų kraštų kalėdinės giesmės bei dainos, kurių išmokė muzikos mokytoja Asta. Popietė paliko gražų įspūdį, nes gimnazistams artima Kalėdų dvasia. (Tikybos mokytojas Albertas Putna)


 Baltas Kūčių stalas Dubingiuose

 

Kaip ir kasmet, jau 23 kartą, Dubingių bibliotekos vedėja Vanda Vaikutienė pakvietė visus prie Balto Kūčių stalo. Juk ne visi susėda Šv. Kūčių vakarą prie balta staltiese dengto stalo, nelaužia kalėdaičio...

Ši graži tradicija vienija ne tik mokyklos bendruomenę, bet ir vis gausėjantį būrį svečių. Labai smagu buvo išvysti buvusią Dubingių mokyklos direktorę D. Telksnienę, buvusius kolegas, kurie surado laiko mus aplankyti. Džiaugiamės Dubingių statomos bažnyčios mecenatų – gerbiamų Rusteikų šeimos – apsilankymu. Džiaugiamės, kad mus kasmet savo dėmesiu ir didžiausiu bei skaniausiu tortu pasaulyje lepina Dubingių žirgyno kolektyvas. Nuoširdus ačiū jiems ir tikimės, kad mūsų draugystė tęsis dar ilgai.

Sveikinimo žodžius ir palinkėjimus susirinkusiems sakė Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos direktorė V. Petkūnienė, Dubingių bendruomenės pirmininkė V. Navickienė, Dubingių seniūnas K. Kaminskas, klebonas D. Jančiauskas. Dubingių mokinukai padovanojo visiems susirinkusiems Kalėdines giesmes, posmus, dainas apie meilę, tikėjimą, viltį, švelnumą, kurių kartais mums visiems taip trūksta. Programėlę jiems padėjo ruošti mokytojos M. Gudėnienė ir L. Grigelevičienė, Dubingių kultūrinės veiklos vadybininkė R. Čeponienė.

Didžiulį Kūčių stalą puošė keturios žvakės, pridegtos nuo Betliejaus taikos ugnelės, kurią parūpino Molėtų rajono skautai. Žvakės simbolizavo meilę, viltį, tikėjimą ir ramybę. Klebonui D. Jančiauskui sukalbėjus maldą ir palaiminus stalą, buvo dalinamasi kalėdaičiu. Kiekvienas stengėsi ką nors gražaus pasakyti savo artimui, pasidžiaugė vieno ar kito žmogaus buvimu, palinkėjo gražių ateinančių metų.

Salę puošė vaikų rankų darbo žaisliukais išpuošta eglė, kurią šiemet mokyklai padovanojo mokytojos Jolitos mama B. Kavaliauskienė. Visi susirinkę dar galėjo pasigrožėti ir Vaikų dienos centro eglučių parodėle, kurią padėjo parengti mokytoja Laima.

Šis renginys neįvyktų be visa užvedančio sraigtelio – bibliotekininkės Vandutės, pulkelio savanorių moterų, kurios kepė, tepė, dengė ir daugelio kitų, vienaip ar kitaip prisidėjusių prie Kalėdų stebuklo.

  Po šio gražaus pabendravimo visi skubėjome į bažnytėlę, kurioje vyko atlaidai, o šv. Mišias aukojo kunigas Ričardas Doveika. Po šv. mišių buvo galimybė apsilankyti naujoje bažnyčioje, kurią jau spėjo pamilti ir dubingiškiai, ir Dubingių svečiai. (Dubingių pagrindinio ugdymo skyriaus mokytojos)


Taika patinka – visi geros valios žmonės jungiasi į tinklą

 

Betliejaus taikos ugnis – simbolinė akcija, skirta žmonijos taikai. Liepsna įžiebta Betliejuje keliauja aplink visą Europą ir Šiaurės Ameriką.

Ši ugnies kelionė prasidėjo 1986 m. Austrijoje, Linco mieste. Idėja kilo socialinės paramos akcijos „Šviesa tamsoje“ metu. Ir nuo tada, kasmet, kažkuo ypatingai pasižymėjęs vaikas iš Austrijos keliauja į Palestiną ir Betliejuje uždega žvakę, kuri lėktuvu specialioje kapsulėje transportuojama į Vieną, o iš ten keliauja po Europą. Skautai ir ateitininkai kasmet perima Betliejaus taikos ugnį iš Lenkijos skautų ir dalina ją, kviesdami susivienyti taikai. Taika prasideda nuo kiekvieno, nešančio ugnį, nuo jo šeimos, bendradarbių, kaimynų santykių.

Jau kelis metus Molėtų rajone gyvuojanti skautų kunigaikščių Radvilų draugovė pasirūpina, kad ir Molėtus pasiektų ši taikos ugnelė. Tris dienas Betliejaus taikos ugnis keliavo per Alantos, Dubingių ir Giedraičių seniūnijas, Molėtus. Ji pasiekė Molėtų, Giedraičių Antano Jaroševičiaus ir Alantos gimnazijas, Molėtų progimnaziją, Molėtų pradinę bei Molėtų menų mokyklas, Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centrą. Taikos ugnelė perduota rajoninių laikraščių „Molėtų vilnis“ ir „Molėtų žinios“ redakcijų kolektyvams su palinkėjimais ir padėka už tai, kad skiria laikraščiuose vietos mūsų veiklų ir renginių viešinimui.

Aplankėme ir Molėtų rajono merą, kuris jau turi mažą  medumi kvepiančių žvakelių kolekciją, kuriomis buvo perduota taikos ugnelė su gražiausiais palinkėjimais.

Kunigaikščių Radvilų draugovė dalyvauja NVŠ „Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programoje (Molėtų r. sav.)“, tad aplankėme mūsų globėją ir kuratorių, gerbiamą Arvydą Jurkšaitį.

Dėmesio sulaukė ir vieniši seneliai, bibliotekos, Molėtų ligoninė, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, kuriuose ypatingai reikia šilumos ir taikos, juk juose gyvena be tėvų globos likę vaikai.

Ugnelė buvo dalinama Molėtų ir Dubingių bažnyčiose visiems, kurie norėjo šį Betliejaus sielos simbolį turėti savo namuose. Ji skleidė šilumą ir taiką ir ant Balto Kūčių stalo Dubingiuose.

Betliejaus taikos ugnelės perdavimas – ypatingas įvykis. Jis priverčia šypsotis, keistis. Tad sušildyti Betliejaus ugnelės šviesos būkime geresni ir atidesni šalia ir toli esantiems. (Dubingių pagrindinio skyriaus pradinių klasių mokytoja Jolita Kuncevičienė)


Knygos pristatymas

 

Gruodžio 13 d. gimnazijos vyresniųjų klasių mokiniai, mokytojai, giedraitiškiai susirinko į Antano Juknevičiaus knygos „Atsiminimai“ pristatymą. Knygoje žinomas Vilniaus krašto lietuvių advokatas, žurnalo „Jaunimo draugas“ redaktorius ir leidėjas Antanas Juknevičius pasakoja apie savo vaikystę Martyniškių kaimo Graužinių dvare, mokslo ir studijų metus, visuomeninę veiklą Vilniaus krašte, Lietuvos okupaciją, gyvenimą pabėgėlių stovykloje Vokietijoje, dalyvavimą Amerikos lietuvių organizacijose.

Pristatyme dalyvavo A. Juknevičiaus dukra Raminta Juchnevičiūtė-Kuprevičienė, literatūros kritikas profesorius Petras Bražėnas ir Vilniaus molėtiškių draugijos pirmininkas Vilius Maslauskas. Susirinkusiems buvo įdomu klausytis A. Juknevičiaus dukros pasakojimo apie tėvą – rūpestingą, valingą, darbštų, viską žinantį. P. Bražėnas atkreipė dėmesį, kad A. Juknevičius nebuvo tik šeimos žmogus. Jo polėkiai buvo platesni. Jam rūpėjo tėvynės ir tautos ateitis. Net perkopęs 90 metų, jis svarstė, kaip okupacijų nualintiems tautiečiams išbristi iš skurdo. Mokytoja Vilma Putnienė paskaitė ištrauką iš knygos.

Antano Juknevičiaus prisiminimai – gyvenimo pamokos, kurios pravers kiekvienam, kuris nori, kad jį lydėtų sėkmė, kad svajonė virstų realybe, kas „noriu“ ir „galiu“ būtų kartu.

Viešnia Raminta Juchnevičiūtė-Kuprevičienė padovanojo knygų gimnazijos muziejui ir bibliotekai. Kviečiame skaityti ir susipažinti su iškilia mūsų krašto asmenybe Antanu Juknevičiumi.


Minime Tarptautinę antikorupcijos dieną

Nuo 2004 metų, kasmet gruodžio 9-ąją, visame pasaulyje minima Tarptautinė antikorupcijos diena. Ji skirta atkreipti dėmesį į plintančią korupciją ir paskatinti žmones užkirsti jai kelią. Šią dieną įvairiose pasaulio šalyse rengiamos demonstracijos, diskusijos apie verslo įmonių ir privačių asmenų teises bei korupcijos atvejus. Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) – piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos. Korupcija gali pasitaikyti ne tik viešajame sektoriuje, bet ir versle, sporte, religinėse organizacijose, žiniasklaidoje.

Gruodžio 9 d. per ekonomikos pamoką, mokytoja mums, I klasės mokiniams, papasakojo apie korupciją, pasiūlė padiskutuoti šia tema, prisiminti, kokie korupciniai atvejai drebina Lietuvą ir kokią žalą ji daro ekonomikai. Diskutavome grupėse apie korupcijos žalą, kūrėme plakatus – piešinių forma protestavome prieš korupciją. Mūsų kurti plakatai iškabinti mokyklos foje. Pamoka buvo naudinga, nes sužinojome, kas yra korupcija ir kokią žalą ji daro Lietuvos žmonėms. (Paulina Levinson ir Gabija Murauskaitė, I klasė)


Pyragų diena

Gruodžio 9 dieną gimnazijoje vyko jau tradicija tapusi „Pyragų diena“, kurią organizavo gimnazijos mokinių taryba. Smagiai nusiteikę po pamokų kepėme vaflius, kuriuos pirkdami mokiniai, mokytojai ir gimnazijos svečiai aukojo pinigus Santariškių ligoniukams. Per dvi ilgąsias pertraukas gausiai nukrauti pyragais ir kitokiais gardėsiais stalai buvo apgulti mokinių. Suaukota 100 eurų, kurie bus perduoti Vilniaus Santariškių Ligoninės onkohematologijos skyriaus mažiesiems ligoniukams.

Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šios akcijos! Dėkojame už jūsų širdžių gerumą! (Germanas Kravčenko, I klasė)


Kariuomenės dienos minėjimas

 

Lapkričio 23 d. gimnazijos ir miestelio bendruomenė paminėjo Lietuvos kariuomenės atkūrimo ir mūšio ties Giedraičiais ir Širvintomis 96-ąsias metines. Į šventę atvyko Molėtų vicemeras M. Kildišius, Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro direktorė D. Kulienė, Utenos Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės  vadė Asta Tidikienė ir pavaduotojas ats. kapitonas Rimantas Eigėlis ir Giedraičių 3-iosios kuopos šauliai, Molėtų ir Utenos gimnazijų jaunieji šauliai, profesorius V. Rakutis, KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės vadas plk. ltn. Renatas Spėčius, Molėtų kuopos vadas Andrius Bogdanovas bei kuopos nariai.

Šventė prasidėjo žygio dainos ir rikiuotės konkursu gimnazijos stadione. Stadionas aidėjo nuo gimnazistų tvirtai statomų žingsnių, skanduočių, kuriose skambėjo pasižadėjimas mylėti ir ginti Tėvynę.

Po konkurso gimnazistai ir svečiai išsirikiavę darnia kolona su Šaulių organizacijos vėliava priešakyje patraukė prie demarkacinės linijos. Pašilių miške esančioje poilsiavietėje dainavo patriotines dainas, rungėsi KASP Molėtų kuopos organizuotose sukarintose kompleksinėse varžybose, miklino akies ir rankos taiklumą šaudydami į taikinį, mėtydami granatas, pereidami per kliūtis. Po varžybų vaišinosi šauliška koše, šildėsi prie liepsnojančio laužo, bendravo su kariūnais.

Grižę į Giedraičius prie dailininko Antano Jaroševičiaus sukurto ir dar prieškario metais pastatyto paminklo „Karžygiams, žuvusiems už Lietuvos laisvę kovoje ties Giedraičiais 1920 m.“ pagerbė Lietuvos karius ir žuvusiuosius už Lietuvos laisvę padėdami gėlių. Kariškiai trimis salvėmis atidavė pagarbą Lietuvai, Kariuomenei ir visiems, žuvusiems už Tėvynės laisvę. Jaunieji šauliai davė pasižadėjimą, o šauliai priesaiką tarnauti Tėvynei.

Šventę vainikavo filmuko, skirto 1920 m. istoriniams įvykiams atminti, peržiūra. Profesoriaus V. Rakučio idėja įamžinti 1920 m. istorinius įvykius įsteigiant regioninį Širvintų-Giedraičių karinį-istorinį parką, bus realizuojama, nes pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su įkurta asociacija „Giedraičių istorijos draugija“, Šaulių sąjunga, Molėtų r. savivaldybe ir KASP.

Giedraičių bendruomenės salėje gimnazistų atlikta literatūrinė-muzikinė kompozicija „Į Vilnių, vyrai, į Vilnių“.  (Istorijos mokytoja Donata Vertinskienė)


Tolerancijos diena

 

Lapkričio 16-ąją minėjome tarptautinę tolerancijos dieną. Mokinių tarybos nariai gamino šių metų tolerancijos simbolį – paukščius, lankėsi pas pradinių klasių mokinius. Pradinukai diskutavo apie toleranciją, mokėsi priimti vienas kitą tokius, kokie esame. Geriausiai tolerancijos prasmę suprato antros klasės mokiniai, tačiau tikimės, kad minint kitą tolerancijos dieną, mokiniai prisimins šių metų diskusijas ir jų žinios bus gilesnės. (Mokinių tarybos narė Julija Kravčenko, III klasė)


Mes – savo krašto patriotai

 

Lapkričio 11 dieną, penktadienį, mes, gimnazijos mokinių tarybos nariai, dalyvavome LRT televizijos laidos „Lietuvos patriotai“ filmavime. Ši laida – tai projektas, skirtas mažiesiems Lietuvos miestams ir miesteliams, kurie rungsis tarpusavyje dėl patriotiškiausio Lietuvos miesto titulo. Kiekvienas miestas išsirinks po penkis žmones, kurie žaidime atstovaus savo miestui. Šį kartą molėtiškiai žaidė prieš Kelmės ir Elektrėnų miestų atstovus. Komandoms reikėjo atlikti įvairias užduotis: atsekti įvykius pagal chronologiją, atspėti melodiją, suvynioti siūlus į kamuoliuką, atpažinti Lietuvos vietovę, sudėti dėlionę ir kita. Susumavus visus taškus, paaiškėjo, kad Molėtų komanda surinko 26 taškus, laimėjo prieš Kelmę ir Elektrėnus bei  pateko į kitą etapą.

Mums labai patiko dalyvauti šio projekto filmavime, parsivežėme nepamirštamų įspūdžių. Tikiuosi , kad kitame filmavime vėl galėsim palaikyti Molėtų miesto atstovus. (Mokinių tarybos narė Emilija Liubartaitė, 8 klasė)


Knygų herojų diena

 

Spalio 18 dieną priešmokyklinės grupės ir pradinių klasių mokiniai dalyvavo netradicinio ugdymo dienos „Knygų herojų diena“ veikloje. Ji buvo skirta Knygai. Mokiniai žiūrėjo pirmokų vaidinimą pagal lietuvių liaudies pasaką „Kas namelyje gyvena?“. Vėliau klausė J. Marcinkevičiaus eiliuotos pasakos „Grybų karas“. Aptarus komponavimo galimybes kūrė kompozicijas klausyto kūrinio tema.

Smagiausia dalis buvo kaukių paradas. Podiumu žengė Pelenės, Coliukė, Batuotas katinas, Hermiona, Šarlotė, Pepė Ilgakojinė, Merė Popins, Muškietininkai ir kiti knygų veikėjai.

Vainikavo šią dieną skaitovų konkursas. Sveikiname nugalėtojus: Emiliją Putnaitę (4 kl.) – I vieta, Danielę Čereškaitę (3 kl.) – II vieta, Rusnę Žemyną Milkevičiūtę (2 kl.) ir Titą Dragūną (1 kl.) – III vieta. Visi nugalėtojai spalio 21 d. vyks į Molėtų observatoriją, kur vyks rajono skaitovų šventė. (Priešmokyklinės grupės auklėtoja Daiva Lutienė)


Sveikata ir menas

 

"Sveikata taip pranoksta visas kitas gyvenimo gėrybes, kad visai sveikas skurdžius laimingesnis už sergantį karalių." (A. Šopenhaueris)

Ruduo vėl pakvietė visus, didelius ir mažus, domėtis sveika mityba. Spalio 7 ir 14 d. gimnazijoje vyko „Sveikatiados“ renginiai „Sveikos mitybos trimestras“ ir „Sveikata ir menas“.

Priešmokyklinės grupės ir pradinių klasių mokiniai dirbo ir domėjosi vaisiais ir daržovėmis, leido sau fantazuoti ir pažvelgti į maistą menininko akimis. 4 ir 3 klasės mokiniai kūrybiškai dėliojo mandalas. Tai asmenybės raiška, kuri padeda stimuliuoti kūno, dvasios ir proto galias. Mažieji kūrė mandalas iš sodo gėrybių, lapų, žiedų, kaštonų.

Priešmokyklinė grupė ir 1 klasės mokiniai darė antspaudus iš obuoliukų ir bulvių, kūrė skulptūras. Vaikams patiko darbas ir pačių sukurti darbeliai.

5-7 klasių mokiniai skaptavo, drožinėjo ir kūrė skulptūras iš įvairių vaisių ir daržovių. Meniškai dekoravo pusryčių lėkštę. Vaišino kitus mokinius ir mokytojus.

Laikas prabėgo greitai ir prasmingai. Mokiniai sužinojo, kad vaisius ir daržoves ne tik sveika valgyti, bet iš jų galima sukurti ir gražių darbelių.

Būkite sveiki. Juk sveikai gyventi yra smagu. (Technologijų mokytoja Regina Čeikauskienė)


Solidarumo bėgimas "Gelbėkit vaikus"

 

Spalio 12-13 d. gimnazijoje vyko Solidarumo bėgimas „Gelbėkit vaikus“, kurio metu surinktos lėšos skirtos Lietuvos ir Zambijos vaikams paremti. Ruošiantis šiai akcijai kūno kultūros mokytoja mokinius  supažindino su sunkia Zambijos vaikų padėtimi ir galimybėmis jiems padėti. Mokiniai su dideliu entuziazmu ieškojo rėmėjų, pildė bėgimo dalyvio korteles, o neradę rėmėjų, iš savo taupyklių dalį santaupų įnešė į klasės akcijos paramos fondą.

Pirmąją dieną bėgime dalyvavo pradinių, 5 bei 6 klasių mokiniai. Su mokiniais bėgo ir mokytojos A. Kimbartienė ir A. Baranauskienė. Antrąją dieną bėgime dalyvavo 7-IV kl. mokiniai. Jie rinkosi įvairius  maršrutus ir distancijas. Daugiausia solidarumo kilometrų nubėgo vienuoliktokų ketvertas (Edvinas, Karolis, Dainotas ir Sigitas). Akcijoje nedalyvavo tik tie mokiniai, kurie turėjo sveikatos problemų. Nuotaika buvo puiki, ją skaidrino ir gražus oras.  Po bėgimo dalyviams buvo įteikti solidarumo diplomai ir organizacijos „Gelbėkit vaikus“ padėkos raštai gimnazijai bei mokytojams.

Solidarumo bėgimas „Gelbėkit vaikus“ – tai tikra, nesuvaidinta pilietiškumo ir patriotiškumo pamoka. (Kūno kultūros mokytoja Aldona Baranauskienė)


EST 20-metis

 

Rugsėjo 30-oji buvo ypatinga diena –  Europos savanorių tarnybai (EST) sukako 20 metų. Europos savanorių tarnyba jauniems žmonėms suteikia galimybę savanoriauti užsienyje, savo veikla prisidėti prie svarbių problemų sprendimo – būti solidariems su pabėgėliais ir migrantais, veikti aplinkosaugos srityje, organizuoti veiklas vaikams ar seneliams, prisidėti prie nevyriausybinių organizacijų veiklos ar kultūrinių renginių organizavimo.

Grupė mūsų gimnazijos moksleivių važiavome į Molėtus, kur vyko renginys, skirtas EST 20-mečiui paminėti. Savanoriai Teodoras ir Beatričė papasakojo, kas tai yra savanorystė ir nuo reikia pradėti, norint tapti savanoriu. Dalyvavome protų mankštoje „Pažinkime EST aktyviai“. Ypač įdomu buvo klausytis žmogaus-knygos Gabrieliaus Liaudansko-Svaro pasakojimo apie jo gyvenimą, minčių, kaip tapti laimingu žmogumi. Pabaigoje visi vaišinomės tortu ir arbata.

Išvyka buvo įdomi ir reikalinga – gavome naudingų pamokymų ir pasisėmėme idėjų. (Loreta Palionytė, I kl.)


Baltų vienybės diena

 

Tikroji Baltų vienybės diena – rugsėjo 22 kaip tyčia buvo pilna kitų renginių, tad ją minėjome šiandien, rugsėjo 30. Tai tik parodo dar mažą šios dienos žinomumą periferijos visuomenėje. Nekalbu apie sostinę, kur tos dienos vakaras tikrai buvo ypatingas: Neries krantinė pasipuošė baltiškais raštais degančiomis liepsnelėmis, buvo skaitomi prasmingi tekstai ir minimi mūsų protėvių genčių vardai, ant Tauro kalno skambėjo sutartinės...

Jau 16 metų praėjo nuo pirmojo Baltų dienos minėjimo, kuomet Latvija ir Lietuva sutarė minėti Saulės mūšio dieną ir pavadino ją Baltų vienybės diena (latviškai Baltu vienibas diena). Latvijoje tai valstybinė šventė, pas mus – atmintina diena.

Mūsų gimnazijos pradinukai taip pat paminėjo 780-ies metų Saulės mūšio sukaktį netradicinio ugdymo diena. Pagerbėme protėvių gentis degančiomis žvakutėmis, žiūrėjome trumpą filmą apie Saulės mūšį, savo įspūdžius liejome kolektyviniuose piešiniuose. Žygyje į Pašilių mišką vieni kitus drąsinome, kad to meto šarvuotiems kariams buvo dar sunkiau. Tad miško aikštelėje su nauju entuziazmu dainomis ir rateliais vieni kitiems pristatėme trijų broliškų tautų – lietuvių, latvių ir prūsų – palikimą. Po pietų botanikos sode minėjimą vainikavo senosios draugiškos rungtys: akmens stūmimas, medžio „ripkos“ ridenimas, šaudymas iš lanko. Dieną baigėme prasmingai taikiu ir todėl smagiu rudens lapų mūšiu. (4 klasės mokytoja Audronė Kimbartienė)


Rudenėlio šventė Dubingių pradinio ugdymo skyriuje

 

Gražią rudens popietę Dubingių miestelyje sujungė pajėgas biblioteka, vaikų dienos centras, mokykla ir skautai. Vyko rudenėlio šventė. Darbas virte virė. Vaikai į mokyklą atsinešė įvairių rudens gėrybių: morkų, bulvių, cukiniją. Nors buvo prašyta, kad po vieną bulvę ir morką, bet visi dosnūs ir draugiški, o gal kas neatsineš!? Tad sulaukėme gausaus derliaus. Vaikai patys skuto bulves, morkas, lupo svogūną… Paskui viską pjaustė ir vertė į 18 litrų špižinį katilą, kuris netrukus buvo pilnutėlis. Rankoves paraitoję dirbo net patys mažiausi mokyklos lankytojai – ikimokyklinukai. Kai kurie vaikai pirmą kartą skuto bulvę ar morką. Vieniems sekėsi geriau, kitiems ne taip gerai. Tačiau visi norėjo, kad ir jų daržovės patektų į troškinį. Tinginiaujančių nebuvo. Be to, kad reikėjo paruošti daržoves, vištieną supjaustyti (čia jau rankoves raitojo ir bibliotekos vedėja Vanda Vaikutienė), dar reikėjo ir malkom pasirūpinti. Tokio katilo ant dujinės viryklės juk neuždėsi. Pagaliau katilas ant trikojo pakabintas virš laužo. Na, o kol mūsų troškinys virė, vyko veikla. Bibliotekos vedėja Vandutė skaitė apie rudenėlį iš „Senovinio kalendoriaus mažiesiems“, minė mįsles, kalbėjo su vaikais apie rudens darbus. Nepamiršo ir patarlių. Vėliau neapsieita be jau tradicinėmis tapusių dainų, kurios populiarios nuo skautų stovyklų „Aš su savo boba išėjau grybauti“, ,,Aš turėjau kuiną seną“ ...

Pagaliau troškinį galima valgyti. Bendrų pajėgų dėka jis pavyko tobulai. Valgėm visi, kartojom, vaišinom tėvelius, atėjusius vaikų pasiimti, ir šiaip pro šalį ėjusius. Pakvietėm ir darbininkus, kurie mums naujas klases remontuoja. Užteko visiems ir dar liko. Juk visi taip gausiai rėmėme renginį. Visi sotūs, laimingi, pabendravę, padainavę, savo įspūdžiais apie rudens darbus pasidalinę išsiskirstėme namo.

Be visų nuostabių rėmėjų prie renginio rėmimo prisidėjo bibliotekos vedėja, vaikų dienos centras. Kunigaikščių Radvilų draugovė dalyvauja NVŠ programoje ,,Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programoje (Molėtų r. sav.)“, tad  šis renginys dar buvo finansuojamas ir iš NVŠ krepšelio lėšų.

Nuo penktadienio Dubingiuose vyks trijų dienų stovykla Molėtų krašto skautams. Virsime, šaudysime iš lankų, statysime, dainuosime prie laužo... (Pradinių klasių mokytoja Jolita Kuncevičienė)


Konstitucijos egzaminas 2016

 

Antradienį, rugsėjo 27 d., visi savo konstitucines žinias pasitikrinti norintys Lietuvos piliečiai jau dešimtą kartą laikė Teisingumo ministerijos organizuojamą Konstitucijos egzaminą. Pirmasis etapas vyko visose šalies savivaldybėse, 619 bendrojo lavinimo ir 21 aukštojoje mokykloje, 10 įkalinimo įstaigų, LR Seime ir internetu.

Egzaminą organizuoja LR Teisingumo ministerija kartu su egzamino globėja – Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite. Egzamino užduotis rengė Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto sudaryta darbo grupė. Moksleiviams skirtas užduotis rengti padėjo Vilniaus licėjaus direktorius Saulius Jurkevičius.

Mūsų gimnazijoje  79 mokiniai iš 8-II ir III-IV klasių laikė Konstitucijos egzaminą. 8-II klasių grupėje daugiausia taškų surinko: Gražys Tomas (II klasė) – 21 taškas,  Adamavičius Augustas (I klasė) – 19 taškų, Pesliakaitė Rasa (8 klasė) – 17 taškų. III-IV klasių grupėje geriausiai pasirodė Putnaitė Austėja (IV klasė) – 24 taškai, Amosovaitė Viktorija (IV klasė) – 19 taškų, Kildišius Sigitas (III klasė) – 14 taškų. Į antrą konkurso etapą pateko Austėja Putnaitė. Sveikiname! (Istorijos mokytoja Donata Vertinskienė)


Judumo savaitė

 

Rugsėjo 16-22 d. Europoje paskelbta Judumo savaite. Šiame renginyje dalyvauja ir mūsų gimnazijos moksleiviai. Savaitę pradėjome Sporto švente, kurioje dalyvavo 5-8 klasių mokiniai. Jie rungėsi kvadrato, futboliuko varžybose, jėgas išmėgino traukdami virvę. Rugsėjo 16-oji yra ir Europos šokių diena, todėl gimnazijos aikštyne mokiniai šoko lietuvių liaudies šokius, kuriuos šokti mokė mokytoja Audronė Kimbartienė. Sporto šventėje netruko puikių emocijų ir geros nuotaikos.

Antradienį ilgųjų pertraukų metu vyko ritminių šokių pertraukos. Šokių mokė ir kartu šoko devintokės Paulina ir Gabija.

Trečiadienis – paspirtukų, riedučių, dviratukų parado ir „Surask deimantus“ diena. Daugiausiai dviratukų, paspirtukų ir riedučių atsinešė ir jais važinėjosi pradinių klasių mokinukai. O visus labiausiai sužavėjo penktokas Gytis, kuris pademonstravo važinėjimo riedučiais techniką. Baigiantis pertraukai visi su savo „technikos priemonėmis“ nusifotografavo.

Paskutinę Judumo savaitės dieną vyko I-IV klasių sporto šventė. Nuotaikos nesugadino ir vėsokas oras. Gimnazistai varžėsi futbolo, krepšinio, tinklinio aikštelėse. Futbolo rungtynes tarp I ir II klasių rezultatu 9:2 laimėjo antrokai, o tarp vyriausiųjų klasių pajėgesni trečiokai, rezultatu 13:5 įveikę abiturientų komandą. Rezultatyviausiai žaidė Mingaudas įmušęs 6 įvarčius.

Tinklinio aikštelėje aršiausia kova vyko tarp III ir IV klasės komandų. Rezultatu 2:1 rungtynes laimėjo III klasės tinklininkai, o tarp I ir II klasių komandų ryškiai pranašesni buvo antrokai, įveikę pirmokus 2:0.

Krepšinio aikštelėje pirmosios susitiko I ir II kl. merginos. Susitikimą 21:18 laimėjo pirmokės. Vaikinai varžėsi dvejose grupėse. Rungtynėse tarp I ir II kl. pajėgesni buvo pirmos klasės krepšininkai, 47:24 įveikę savo varžovus, o trečios klasės sportininkai nepaliko jokių vilčių abiturientams, nugalėję juos rezultatu 66:21.

Judumo savaitė baigėsi, bet aktyvus sportas, judėjimas kiekvieną dieną jauniems ir vyresniems turi tapti būtinybe gerinant savo sveikatą. (Kūno kultūros mokytoja Aldona Baranauskienė)


 

Atėjo šventė į namus,

Pakvipo viskas knygom.

Rugsėjis su tavim perpus

Užsiėmė dalybom.

Dalino rudenio lapus –

Lapus baltųjų knygų.

Pavertęs rašalą lietum

Lydės tave mokyklon.

 

Su Rugsėjo 1-ąja!

 Gedulo ir Vilties diena

 

Birželio 14 dieną giedraitiškiai minėjo Gedulo ir Vilties dieną. Istorijos mokytoja Donata Vertinskienė priminė istorinę 1941 metų situaciją, o seniūnas Vytautas Valansevičius akcentavo, kokią gilią žaizdą trėmimai paliko šių dienų visuomenei. Mokytoja Vilma Putnienė skaitė ištraukas iš M. Kontrimaitės poemos "Mano vaikystės tėvynė", gimnazijos choras papuošė minėjimą patriotinėmis dainomis. Renginio pabaigoje prie paminklo, skirto Giedraičių miestelio jubiliejui, ir Kryžiaus tremtiniams minėjimo dalyviai paliko Angelėlius, kaip pagarbos ir atminimo ženklą, bei pagerbė mirusiuosius tremtyje tylos minute.


Išvyka į Druskininkus

 

Gimnazijoje tapo tradicija aktyvius ir olimpiadose dalyvaujančius mokinius mokslo metų pabaigoje apdovanoti ekskursija. Birželio 2 dieną gimnazistai vyko į Grūto parką, aplankė „Girios aidą“, kelias valandas aktyviai keliavo po Druskininkų miestą. Ypač visus sužavėjo „Girios Aidas“. Muziejuje eksponuojamos Lietuvos gyvūnų ir paukščių iškamšos, parodinės šalies peizažų bei faunos fotografijos, Lietuvos tautodailininkų darbai. Miško pasivaikščiojimo take aplink muziejų eksponuojamos retos Lietuvos medžių rūšys ir didesnės medinės skulptūros, stogastulpiai, suoliukai ir kiti dekoratyvūs medžio drožiniai. Mokiniai pakartojo geografijos ir biologijos žinias, atsakinėjo į pateiktus klausimus, aiškinosi įdomybes.

Grūto parke – sovietinė epocha, bet jos pateikimas irgi sužavėjo mokinius.  20 ha parko teritorija dėl išsidėsčiusių sargybos bokštelių, lagerių fragmentų ir sovietmečio elementų, primena Sibirą. Mokiniai pamatė skulptūras, kurias iki šiol matė tik vadovėliuose, išgirdo kiekvieno jų istoriją. Tai aprėpia beveik visą X klasės istorijos kursą.

Kitą dienos dalį keliavome po Druskininkų miestą.  Dar XVIII a. sūriuosius vandenis Druskininkuose gydymui ėmė naudoti vietos gydytojas P. Sūrutis. Jis dideliuose kubiluose ištirpdydavo sūrų šaltinių vandenį ir, po to išpilstęs į mažus buteliukus, vandeniu gydė ligonius. 1789 m. Druskininkus aplankė Lietuvos Didysis Kunigaikštis Stanislovas Poniatovskis, kurio įsakymu rūmų gydytojas ėmė tirti mineralinių vandenų gydomąsias savybes. Kurortas įkurtas 1794 m. kai Stanislovas Augustas Druskininkus paskelbė gydomąja vietove. Tai pirmasis ir didžiausias kurortas Lietuvoje. Mokiniai žinojo Druskininkus kaip kurortą ir Čiurlionio miestą, o ekskursijos metu sužinojo ir visokių įdomybių iš miesto istorijos. (Istorijos mokytoja Donata Vertinskienė)


Jau būsimieji pirmokai

 

Gegužės 31 d. gimnazijoje atėjo ilgai laukta šventė priešmokyklinukams –rugsėjį jie jau bus pirmokai. Nuo ryto į žaidimų kambarį susirinko priešmokyklinių grupių tėveliai ir vaikučiai. Šventiškai pasipuošę vaikai nuoširdžiai dainavo, šoko, deklamavo eilėraštukus, dėkojo tėveliams ir skyrė jiems savo „pirmąjį valsą“. Gražius atsisveikinimo žodžius ištarė pavaduotoja Dalia. Sveikinimo žodelius tarė penkiamečiai Arianas ir Ieva. Jie kartu su auklėtoja Daiva įteikė diplomus ir atminimo dovanėles būsimiems pirmokėliams.

Linkiu vaikučiams įspūdingos, džiaugsmo ir nuotykių kupinos vasaros. Tegul nerūpestinga vaikystė jiems leidžia dar pabūti vaikais, papramogauti. Tėveliams dėkoju už bendravimą ir bendradarbiavimą per visus šiuos metus. (Priešmokyklinės grupės auklėtoja Daiva Lutienė)


Paskutinis skambutis abiturientams

 

Kitados visi keliai į saulę ėjo,

O dabar štai jie po kojų rangos.

Reikia kelią tą paimt už rankos,

Jį pakelti ir į saulę eiti...

(II gimnazijos abiturientų laidos auklėtojos Elenos Mackonienės palinkėjimas auklėtiniams)


Menų diena

 

Gegužės 19-20 dienomis gimnazijoje vyko Menų dienos „Tautų mugė“. 5-8 klasių mokiniai ketvirtadienį, o I-III klasių mokiniai penktadienį domėjosi įvairių tautų kultūra,  tradicine šalių virtuve, dalyvavo dailės dirbtuvėlių veikloje. Jiems talkino klasių vadovai, muzikos mokytoja Asta, dailės mokytoja Nina, anglų k. mokytoja Irina , technologijų ir geografijos mokytoja Regina, lietuvių kalbos mokytoja Vilma.

5-6 klasių mokiniai rinko informaciją apie Airiją, mokėsi šokti Dublino polką, gamino tradicinius airiškus patiekalus. Septintokai trumpam „nusikėlė“ į Japoniją: gamino vėduokles, mokėsi „skaityti“ vėduoklės pagalba siunčiamą žinutę, kūrė haiku, dalyvavo japoniškoje arbatos gėrimo ceremonijoje. Italijos kultūra, muzika ir tradicijos užbūrė 8 klasės mokinius. Jie šoko tarantelą, gamino kokybiškus, madingus ir ekologiškus itališkus batus, vaišinio tradiciniais itališkais sumuštiniais.

Po intensyvios veiklos pavargę, bet puikiai nusiteikę mokiniai susirinko į salę ir savo išmonę, kūrybiškumą, muzikalumą pristatė mokyklos bendruomenei.

Graikija, Brazilija, Izraelis – šalys, į kurias trumpam „nukeliavo“ I-III klasių moksleiviai. Klasės auklėtojų padedami mokiniai paruošė skaidres apie pasirinktą šalį, mokėsi šokti sirtakį, samba, Juozapo šokį, gamino graikiškas salotas su technologijų mokytoja Regina, muzikavo su mokytoja Asta, keliavo laiku su istorijos mokytoja Donata, išbandė veiksmo tapybą.

Smagios ir kupinos įvairių veiklų dienos ne tik praturtino mokinių žinias, bet ir dar kartą parodė, kad mokymasis gali būti įdomus ir žaismingas. (Mokytojos Regina Čeikauskienė, Nina Kravčenko)


Svečiuose Raimundas Lukšas

 

Gegužės 19 d. gimnazijoje mokiniai vėl susitiko su aktoriumi, skaitovu Raimundu Lukšu. Jis 1-7 klasių mokiniams skaitė ištraukas iš A. Lindgren knygos „Nykštukas Nilsas Karlsonas“, o 8 ir I-IV klasių mokiniai klausė fragmentų iš E. Hemingvėjaus apysakos „Senis ir jūra“. Mokinius žavėjo aktoriaus kalbos įtaigumas, mokėjimas užmegzti ryšį ir bendrauti su įvairaus amžiaus klausytojais.


"Šok ir nesustok"

 

Leiskite mums skaityti ir šokti. Šios abi pramogos niekada nepakenks pasauliui. (Volteras)

„Sveikatiados“ renginys „Šok ir nesustok“ gegužės 17 d. pakvietė visus septintokus, pirmokus ir priešmokyklinę grupę pašokti, pajudėti ir linksmai patrepsėti.

7 klasės mokiniai pamokė mažuosius choreografinių ratelių, gyvatėlių ir apsisukimų. Mažieji draugai linksmino „kaip Jurgelis daro“. Visi dainavo, šoko, ėjo ratelius.

Lietuvių liaudies choreografinis palikimas labai įvairus. Šokiai palydimi dainomis, šokami grupėje, mišriai atliekami rateliai. Pastaruoju metu Europoje vyksta liaudies šokio judėjimas ir pateikiamas puikių pavyzdžių, kaip šokis įgauna naujas gyvybės formas. Per šokių klubų veiklą prigyja miestuose. Tai paneigia Lietuvoje dažnai propaguojamą nuomonę, kad tradicinė kultūra gali gyvuoti tik kaime.

Viena iš svarbiausių tradicinio šokio funkcijų visuomenėje – auklėjamoji ir edukacinė. Tai ir prevencinė priemonė, tinkama jaunimo dvasiniam ugdymui.

Mokiniams patiko dainuoti, judėti, šokti. Norėtų ir daugiau tokių renginių. Linksmi grįžo į klases. Šokite ir nesustokite.

Juk sveikai gyventi yra smagu. (Mokytoja Regina Čeikauskienė)


Nuostabi kelionė

 

Saulėtą gegužės 4-ąją 1-2 klasių mokiniai praleido nuostabiame gamtos kampelyje – „Žalvario parke“, kuris įsikūręs Skrebulių kaime, netoli Molėtų.

Vaikus ir jų mokytojas pasitiko nuoširdus parko šeimininkas Algirdas. Jis parodė daug originalių ir netikėtų parko eksponatų. Kiekvienas eksponatas įprasmina tam tikrą idėją ar istoriją.

Didžiulį įspūdį vaikams paliko belinis laisvės pojūtis. Atitrūkę nuo pamokų, jie galėjo smagiai parungtyniauti, pabėgioti apsiavę „kolektyvinius batus“, pažaisti „pomidorų mūšį“, „maksi boksą“, ieškoti paslėptų kamuoliukų parko objektuose ir pašokti diskotekoje.

Kelionė pradinukams labai patiko ir čia jie žadėjo dar sugrįžti kartu su tėveliais. (2 klasės mokytoja B. Žukauskienė)


"Nedelsk" iniciatorės Agnės Zuokienės viešnagė

 

Balandžio 27 d. gimnazijoje lankėsi projekto „Nedelsk“ iniciatorė Agnė Zuokienė. Ji supažindino 5-8 ir I-III klasių mokines ir mokytojas su projekto „Nedelsk“ veikla.

Projekto „Nedelsk“ tikslas – siekti, kad moterys būtų sąmoningos, daugiau dėmesio skirtų savo sveikatai, turėtų žinių apie ligų prevenciją, sveikos gyvensenos svarbą ir reguliariai krūtis tikrintųsi pačios bei pas gydytojus.

Motinos dienos proga beveik 50 000 Lietuvos mamų gaus laišką ir kartu raginimą pasitikrinti sveikatą, neužmiršti savęs dėl vaikų, vyrų ir kitų artimų žmonių. (Biologijos mokytoja J. Guobienė)


"Olympis" konkurso pavasario sesija baigėsi

 

Baigėsi "Olympis" konkurso pavasario sesija. Su rezultatais galite susipažinti paspaudę nuorodą:  http://www.olympis.lt/index.php?page=print_results&school_id=344


Projektas "Pienas vaikams"

 

AB „Žemaitijos pienas“ rūpinasi pačiais mažiausiais dalyvaujant „Pienas vaikams“ projekte. Projektas vykdomas Visoje ES, kur šalies pieno įmonės tiekia pieno produktus į mokyklas ir daželius. AB „Žemaitijos pienas“ šia veikla užsiima jau 6 metus ir tiekia ekologiškus produktus Lietuvos mokykloms ir darželiams.

Norint labiau vaikus supažindinti su ekologija, ekologišku pienu ir jo produktais, nuo 2016 m. sausio  mėnesio pradėta vykdyti „Pienas vaikams“ akcija, kur profesionalūs lektoriai važiuoja į mokyklas ir darželius, vaikams papasakoja apie ekologiją, praveda linksmų žaidimų, viktorinų, leidžia vaikučiams paskanauti ekologiškų produktų DOBILAS ir įteikia atminimo dovanėlių bei prizų. Iš viso bus aplankyta 303 mokyklos visoje Lietuvoje, pravesta 1207 renginiai.  Apie ekologijos ir ekologinio pieno naudą sužinos net 77952 vaikai.

2016 m. balandžio 11 d. akcijos „Pienas vaikams“ lektorės lankėsi mūsų gimnazijoje ir priešmokyklinės grupės vaikams bei pradinių klasių mokiniams pristatė „Žemaitijos pieno“ produkciją – rodė filmuką, kaip ir iš kur atsiranda pienas, papasakojo, kokie būna pieno produktai. Vyko degustacijos varžybos. Visi gudriausi ir greičiausi buvo apdovanoti ženkliukais ir marškinėliais. Viešnios palinkėjo mokiniams augti sveikiems ir būti linksmiems. (1 klasės mokytoja Violeta Jakutienė)


Filmo "Misija Sibiras'2015" peržiūra

 

2016 metų balandžio 8 dieną gimnazijos I-II klasės mokiniai žiūrėjo dokumentinį filmą „Misija Sibiras‘15“. Filmas pasakoja apie šių laikų jaunimo ekspediciją į Sibirą, kurios tikslas – puoselėti istorinę atmintį bei tautinį patriotiškumą tarp jaunimo, įamžinti Sibire kalėjusių tautiečių atminimą, pagal galimybes sutvarkyti lietuvių tremtinių kapus, susitikti su lietuviais, vis dar gyvenančiais Sibire. Projekto „Misija Sibiras‘15“ dešimtmečiui skirta ekspedicija vyko į centrinės Rusijos Tomsko sritį vakarų Sibire.

Minint Baltijos šalių nepriklausomybės 25-metį, pirmą kartą į projektą „Misija Sibiras“ įsitraukė jauni žmonės iš Latvijos ir Estijos. Filme rodoma kaip šešiolikos pilietiškų asmenų komanda nuėjo apie 100 kilometrų pėsčiomis, keliavo ekstremaliomis sąlygomis, aplankė devynias tremtinių kapavietes, šešias iš jų sutvarkė, pastatė aštuonis paprastus kryžius bei viena memorialą iš trijų kryžių, aplankė tris apleistus miestelius, kur trėmimų metu gyveno lietuviai. Taip pat ekspedicijos dalyviai susitiko su ten vis dar tebegyvenančiais lietuviais. „Misija Sibiras‘15“ įgijo naują reikšmę – buvo žengta tarptautiškumo link. Tomsko srityje iš viso buvo apie 300 lietuvių trėmimo vietų.

Filmo peržiūra turėjo didelę svarbą man ir klasės draugams nes mes sunkiai suvokiame, ką patyrė į Sibirą ištremti mūsų tautiečiai – sąlygas, kuriomis jie gyveno, jų išgyventos emocijos. Todėl pats filmas padaro stiprų įspūdį. Mus sužavėjo žmonių geranoriškumas, jų nuoširdumas, ištiesta pagalbos ranka sunkiomis akimirkomis. Sužinojome, kad į tas pačias vietas buvo tremti ne tik lietuviai, bet ir kitų tautybių žmonės, neretai buvo išardomos šeimos. Labiausiai sugraudino tai, kad buvo tremiami ne tik suaugusieji, bet ir maži vaikai, kūdikiai, seni, ligoti ar neįgalūs žmonės.

Filmas verčia susimąstyti apie Lietuvos laisvės vertę: ką žmonės turėjo paaukoti, išgyventi, kad dabar mes būtume laisvi. (Rugilė Zarembaitė, Guoda Vaitkevičiūtė, I kl.)


Sveikatiados vandens diena

 

„Vanduo! Tu neturi nei skonio, nei kvapo – tavęs nė nusakyti neįmanoma, tavimi gardžiuojamės, nepažindami tavęs. Netinka sakyti, kad tu būtinas gyvybei, tu pats esi gyvybė. Tu pats didžiausias turtas pasaulyje...“ (A. de Sent- Egziuperi)

Vandeniui teikiama mistinė, apsivalymo galia. Žmogaus kūne vandens yra: smegenyse – 75 proc., kraujyje – 92 proc., kauluose – 22 proc., raumenyse – 75 proc. Organizmui netekus vos 1-2 proc. vandens, jaučiamas troškulys, netekus 5 proc. – sutrinka medžiagų apykaita, pakyla temperatūra, dažnėja pulsas, parausta oda, svaigsta galva. Netekus 21 proc. vandens, žmogus miršta, apsinuodijęs savo organizmo medžiagų apykaitos produktais, kurie be vandens negeba pasišalinti iš organizmo.

Vanduo padeda organizmui paversti maistą į energiją, palaikyti normalią kūno temperatūrą, išnešioti maistines medžiagas, deguonį į ląsteles, išvalyti organizmą.

Balandžio 6 d. priešmokyklinės grupės vaikai ir pirmokai aptarė, koks svarbus vanduo gyvybei, žmogaus organizmui, gamtai. Atliko eksperimentus su vandeniu – į stiklinę įpylę aliejaus ir išmaišę, stebėjo, kas vyksta, vėliau įpylę keletą lašų indų ploviklio, vėl stebėjo, kas vyksta. Kadangi aliejaus ir vandens molekulės skirtingos, jos tarpusavyje nesimaišė, o įpylus ploviklio, jis pakeičia molekulių ryšius ir leidžia skysčiams susimaišyti.

Įdomus vaikams buvo ir bandymas „Spalvoti kopūstai“. Skirtingų spalvų dažuose pamerkę kopūsto lapus, visi stebėjo kaip lapai pakeitė spalvą. Kadangi augalai siurbia vandenį, kartu su vandeniu į juos patenka ir dažai.

Aptarę bandymų rezultatus, vaikai piešė piešinius, koks svarbus vanduo kiekvienam iš jų. Visi džiaugėmės pavykusiais eksperimentais ir šauniai, kūrybingai praleistu laiku. Vaikai sužinojo, kad gerti vandenį sveika ir kaip svarbu jį tausoti.

Juk sveikai gyventi yra smagu. (Technologijų mokytoja Regina Čeikauskienė)


Veiksmo savaitė "Be patyčių"

 

Kovo 14-21 dienomis gimnazijoje vyko Veiksmo savaitė „Be patyčių“, kurios metu buvo skatinama tolerancija, draugiškumas bei pagarba vienas kitam. Visą savaitę buvo kalbama apie patyčias bei būdus kaip jų išvengti.

Šiais mokslo metais mūsų gimnazija dalyvauja patyčių prevencijos programoje OLWEUS. Gimnazijoje vyko akcijos 5-III klasėms „Draugystės laiptai“, pradinių klasių mokiniams – „Draugystės traukinukas“. Jų metu mokiniai kaip draugystės simbolį gamino vėjo malūnėlius ir traukinuko vagonėlius.

Pradinių klasių mokiniai piešė draugo portretą ir pasakojo apie geriausias draugo savybes. Portretus patalpino „Draugystės traukinuko“ vagonėliuose.

Vyresniųjų mokinių klasių valandėlių metu buvo žiūrimi filmukai „Darylė, nauja mokinė“ ir „Danielis ir kamuolio spardymo varžybos“ iš OLWEUS programos, diskusijos tema: „Skundas ar pagalbos šauksmas?“ ir „Patyčios virtualioje erdvėje“. Aptarus filmukus mokiniams buvo pateiktos rekomendacijos, kaip reikėtų reaguoti į elektronines patyčias. Taip pat buvo priminta, kad patyčios – tiek realios, tiek virtualios – gali mažėti tik visų bendromis pastangomis. (Socialinė pedagogė Dalia Jakutienė)


Susitikimas su Seimo narius Stasiu Šedbaru

 

Kovo 14 d. gimnazijoje 8-IV klasių mokiniai susitiko su Seimo nariu, teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotoju Stasiu Šedbaru. Svečias papasakojo, kaip gimsta įstatymai, koks ilgas kelias nuo projekto iki įstatymo paskelbimo, kaip Lietuvos Respublikos piliečiai gali dalyvauti jū kūrime. Seimo narys atsakė į pateiktus klausimus.

Už susitikimą dėkojame Seimo nariui Valentinui Stundžiui. Jo iniciatyva vasario 29 d. gimnazijoje lankėsi Seimo narys Paulius Saudargas ir dr. Laurynas Kasčiūnas, kurie supažindino, kas yra propaganda, kokie jos metodai, ką reikėtų žinoti, norint suvokti ir analizuoti propagandą, ir ką daryti, kad priešiška informacija mūsų nepaveiktų.


Vainikas Lietuvos laisvei

 

Kovo 10 d. gimnazijoje vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos šventė. Pradinių klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje „Kur bėga Šešupė“, kurioje pasitikrino Lietuvos istorijos žinias, o patys mažiausieji – priešmokyklinukai ir pirmokai – piešė tema „Mano Lietuva“ ir piešiniais išpuošė savo klasių duris. 5-IV klasių mokiniai aktų salėje pynė dainų ir šokių vainiką Lietuvos laisvei.

Gimnazijos komanda (Germanas Kravčenko (8 kl.), Rugilė Zarembaitė (I kl.), Austėja Putnaitė (III kl.), Kristina Staliauskaitė (IV kl.), mokytojos Vilma Putnienė ir Aldona Baranauskienė) dalyvavo edukacinio konkurso-protų mūšio „Kartu mes Lietuva“ II etape, kuris vyko Utenos profesinio rengimo centre. Konkurso rengėjai pateikė 50 vaizdinių, garsinių ir kitokių klausimų apie Lietuvos istoriją, geografiją, literatūrą ir kultūrą. Nors ir nepatekome į Nacionalinį konkurso etapą, džiaugiamės savo rezultatu – užimta II vieta regione. Buvo smagu susirungti su kitų mokyklų komandomis ne tik sporto varžybose, bet ir „protų kovose“.


Gurgu gurgu į Kaziuko turgų

 

Nors už lango vis dar žvarbu, tačiau Giedraičių gimnazijos mokiniai pavasarį pasitiko linksmu Kaziuko mugės šurmuliu. Šį penktadienį mokykla kvepėjo pyragais, riestainiais, sausainiais ir kitais skanėstais, o visus pirkėjus pasitiko liaudiškos muzikos garsai. Mugės metu  skardeno jaunųjų prekybininkų balsai, raginantys pirkti pačią geriausią prekę.

Iš Kaziuko mugės pirkėjai išsinešė ne tik gausybę skanėstų ir kitų lauktuvių, bet ir  gerą nuotaiką  bei malonius įspūdžius. (Priešmokyklinės grupės auklėtoja D. Lutienė)


Šimtadienis

 

Vasario 19 dieną mes, III klasės mokiniai, surengėme abiturientams šimtadienio šventę. Dieną gimnazijoje buvo atidarytas „Sporto bei grožio salonas“, kuriame ketvirtokai pasiruošė vakarui. Sutemus visus pakvietėme į „Air Jaroševičius“ oro uostą. Čia mūsų keleiviai – abiturientai – nekantriai laukė skrydžio, tačiau jis buvo atidėtas dar šimtui dienų...

Sėkmingo būsimo skrydžio! (III klasės mokiniai)


"Kartu mes Lietuva"

 

Vasario 17 d. gimnazijoje vyko pirmasis protmūšio „Kartu mes Lietuva“ etapas. Konkursą, skirtą paminėti dvi mūsų šalies valstybingumui svarbias datas – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją – inicijavo Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Lietuvos moksleivių sąjunga ir Lietuvos mokinių parlamentu.

Konkurse dalyvavo 5 gimnazijos komandos po 6 žmones (4 mokiniai, jų tėvai arba mokytojai): „Graži šeimynėlė“, „Kiementa“, „Pelėdžiukai“, „Pačios pačiausios“, „Gintariukai“. Komandos varžėsi mėgindamos pateikti kuo daugiau teisingų atsakymų apie Lietuvos istoriją, kultūrą, literatūrą, gamtą ir geografiją. Po 5 turų atkaklios kovos nugalėjo „Graži šeimynėlė“. Smagu, kad turėjome progą pasitikrinti savo žinias apie gimtąjį kraštą ir dėkojame organizatoriams už turiningai praleistą popietę.


Lietuvos valstybės atkūrimo diena – vasario 16-oji

 

Vasario 12-ąją gimnazijoje prasidėjo renginiai, skirti paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Priešmokyklinės grupės auklėtiniai ir pradinių klasių mokiniai kartu mokytojomis aplankė Giedraičių istorinius paminklus ir apžiūrėjo ketvirtokų parengtą stendą „Mūsų Lietuva“.

 

Vasario 16-ąją nuo ryto gimnazijos sporto salėje vyko tradicinis krepšinio turnyras Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti. Šiemet į turnyrą susirinko ypač gausus komandų būrys: „Kiementas“, Bekupės, Žalvarių, Inturkės, Dubingių I-oji,  Dubingių II-oji ir  Giedraičių gimnazijos komandos.  Tarp visų komandų vyko labai įtemptos kovos, o dvikovoje tarp Bekupės ir Inturkės ekipų reikėjo net dviejų pratesimų. Turnyro favoritai  Kiemento krepšininkai finale dėl čempionų vardo sulaukė rimto žalvariškių pasipriešinimo, o Dubingių I-oji komanda tik 3 taškų skirtumu nusileido Bekupės krepšininkams, kurie iškovojo bronzos medalius.

Taigi, tradicinio turnyro nugalėtojais tapo „Kiemento“  komanda, antri liko Žalvarių sportininkai, o trečią vietą užėmė Bekupės krepšininkai.

Giedraičių seniūnijos seniūnas Vytautas Valansevičius komandoms  prizininkėms įteikė taures, o žaidėjus apdovanojo medaliais.

Krepšinio turnyro dalyviai ir organizatoriai nuoširdžiai dėkoja už paramą Seimo nariui Valentinui Stundžiui.

 

Po šv. Mišių į gimnazijos aktų salę susirinko visi, norintys pasitikrinti savo žinias viktorinoje bei pasimėgauti koncertu, kuriame dainavo gimnazijos ansamblis, grojo gimnazistas Juras Kimbartas, „Lietaus valsą“ šoko trečiokai, ansamblis „Giedra“ kvietė pasidžiaugti artėjančiu pavasariu.

Viktorinoje dalyvavo 6 komandos, kurias sudarė mokiniai, jų tėveliai, mokytojai. Nugalėtojomis paskelbtos dvi komandos – „Aukštuoliai“ ir „Patriotai“, o visi dalyvavę gavo Keramikos būrelio pagamintus suvenyrus.

Po koncerto-viktorinos priesaiką davė jaunieji šauliai, o bendruomenės pirmininkė Irina Guobienė paskelbė 2015 metų Giedraičių „Metų žmogų“. Ja buvo išrinkta socialinė darbuotoja Milda Starkienė.

Šventiniams renginiams pasibaigus, šauliai vaišino kareiviška koše ir arbata. (Lietuvių kalbos mokytoja Vilma Putnienė ir kūno kultūros mokytoja Aldona Baranauskienė)


Mieli giedraitiškiai,

 

Kviečiame DRAUGE švęsti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.

 Vasario 12 dieną:

• 11 valandą 1-4 klasių mokinių popietė „Vainikas Lietuvai“.

 Vasario 16 dieną:

• 10 val. Šv. Mišios Šv. Baltramiejaus bažnyčioje;

• 9-13 val. krepšinio turnyras gimnazijos sporto salėje;

• 11 val. gimnazijos aktų salėje 5-8, I-IV klasių mokinių ir bendruomenės narių

  koncertas-viktorina „Šalis ta – Lietuva vadinas“

  ir „Metų žmogaus“ paskelbimas.

 

Organizatoriai:

Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija

Giedraičių seniūnija

Laisvalaikio centro vadybininkė

Giedraičių bendruomenės centro pirmininkė


Žiema žiema, bėk iš kiemo...

 

Vasario 9 dieną, antradienį, gimnazijos Botanikos sode įvyko Užgavėnių šventė. Tradicines dainas ir ratelius vedė trečiokai ir etnografinio ansamblio „Giedra“ nariai. Mus ruošė ir suvienijo nepailstanti tautinių tradicijų puoselėtoja mokytoja Audronė Kimbartienė.

Persirengėlių palaikomas Kanapinis sumurgdė Lašininį į purvą. Po viešo kaltinimo buvo padegta Morė. Kartu sudegė blogos mintys, piktumai ir tinginystės. Pabaigoje prisivalgėme blynų ir apdovanojome gražiausią persirengėlį. (Emilija Putnaitė, 3 kl.)

 


Ačiū

 

„Pyragų dienos“ metu Jūsų surinkti pinigėliai pasiekė Vilniaus Santariškų ligoninės onkohematologijos skyrių. Už paaukotus pinigus žaidimų kambariui bus nupirkti nauji žaidimai. Dėkojame visiems ir linkime būti sveikais. (Socialinė pedagogė D. Jakutienė)


Viešnagė LRT

 

Sausio 13 dieną I gimnazijos klasės mokiniai lankėsi Lietuvos Radijuje ir Televizijoje. LRT žinių programų pavaduotojas Jonas Ramelis papasakojo apie televizijos laidų kūrimą ir montavimą, tiesiogines laidas. Apsilankėme „Labo ryto“ studijoje ir montažinėje, išbandėme diktoriaus darbo specifiką.

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. Prieš 25 metus Lietuvos žmonės vieningai siekė apginti atkurtos valstybės nepriklausomybę. Mūsų krašto teritorijoje šeimininkavo okupacinė kariuomenė. Tačiau laisvės trokštanti, vieninga tauta tą dieną apgynė Lietuvos nepriklausomybę, sugebėjo pasipriešinti žiauriam agresoriui.

LRT muziejaus vadybininkė  Raimonda Impolevičienė papasakojo apie sausio įvykius Lietuvos televizijoje, parodė išlikusius eksponatus: kino juostas, mėgėjiškas filmavimo kameras, suvarpytus kulkų televizijos koridorius. Apsilankėme badautojų vagonėlyje. (I kl. auklėtoja J. Guobienė)


OLWEUS patyčių klausimyno rezultatai

 

Lapkričio mėnesį 3-II klasių mokiniai atsakė į Olweus patyčių klausimyną. Apklausoje dalyvavo 97% mokinių. Mokinių buvo klausiama, kaip dažnai jie tyčiojasi iš kitų arba susilaukia patyčių patys, kokių tipų patyčios vyksta dažniausiai ir kuriose vietose, kaip jie jaučiasi, kai mato patyčias, kaip suaugusieji reaguoja į jas mokykloje, ar jie apie tai praneša ir kam.

Gauti rezultatai gana įdomūs. Mokiniai patyčias patiria, tačiau patys nesityčioja. Išaiškėjo, kad labiausiai paplitęs yra prasivardžiavimas ir erzinimas. Kaip bebūtų keista, mokiniai patyčias patiria iš savo klasės draugų. Dažniausiai patyčios vyksta koridoriuose ir laiptinėse bei kabinetuose, kai nėra mokytojo. Dalis mokinių nemato nieko blogo, kai iš klasės draugo tyčiojamasi, ir prie patyčių prisidėtų, bet dauguma teigia, kad tyčiotis nėra gerai.

Džiugino mokinių atsakymai, kad mokytojai ir kiti suaugusieji patyčias stabdo, kad su tais, kurie tyčiojasi, yra kalbamasi.

Antrąjį pusmetį klasių valandėlių metu bus kalbama, ką reikėtų daryti, kad toks reiškinys, kaip patyčios, išnyktų ar bent sumažėtų jų atvejų.

 

Direktorė V. Petkūnienė


Pirmajam pusmečiui pasibaigus

 

Baigėsi 2015-2016 m.m. I-asis pusmetis. Pagal šių mokslo metų gimnazijos Ugdymo planą visų klasių mokinių pasiekimai vertinami tik pusmečiais, tad turime visos gimnazijos rezultatus.

Mokytojai, mokydami taikyti skaitymo strategijas, ugdydami aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, įtraukdami mokinius į įvairias veiklas per pamokas ir po pamokų, skatino mokinius siekti asmeninės pažangos. Visų dalykų aukštesniuoju lygiu (mokėsi 9-10) mokėsi 4 mokiniai: Eglė Kiškūnaitė (4 kl.), Gintarė Vaškūnaitė (5 kl.), Julija Kravčenko (II kl.), Austėja Putnaitė (III kl.). Sveikiname šias mokines!

Pagrindiniu lygiu (mokėsi 6-10) I pusmetį baigė 60 mokinių, patenkinamu lygiu (mokėsi 4-10) – 64 mokiniai. Deja, patenkinamo lygio nepasiekė 23 mokiniai. Jie turi po vieną ar kelis nepatenkinamus pažymius.

Bendras gimnazijos pažangumas – 83%. Ypač reikia pasistengti IV klasės mokiniams, nes jų laukia brandos egzaminai.

Patikros iš apibendrinto dalykų kurso II pusmetyje laukia ne tik abiturientų. Gegužės mėnesį 4,6,8 kl. mokiniai rašys standartizuotus testus, o II kl. mokiniai laikys pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrą.

Produktyvaus darbo ir geresnių pasiekimų II pusmetyje!

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui D. Černiauskienė


Atmintis gyva, nes liudija

 

Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną – paminėjome visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“. Iniciatyvos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. 8 val. mokiniai kartu su mokytojais klasių languose uždegė žvakes, užgesino šviesą ir kalbėjosi apie šios dienos įvykių svarbą. II ir III klasių mokiniai pirmųjų pamokų metu žiūrėjo filmą „Mes dainuosim“, o pradinukai piešė piešinius.

Visą sausio 13-ąją mokiniai ir mokytojai uniformų atlapuose segėjo ženkliuką – Neužmirštuolės žiedą, taip pagerbdami kovotojus už Laisvę.

MES PRISIMENAME, KODĖL JAU 25 METUS ESAME LAISVI!


Supynė Advento vainiką

 

Gruodžio 23 dieną priešmokyklinės grupės ir pradinių klasių mokiniai kūrė Advento vainiką. Vaikai prisiminė Advento papročius, burtus, išmoko Advento žaidimų bei ratelių. Iš mamyčių paruoštos tešlos kepė kūčiukus. Dalyvavo mokytojo Alberto parengtoje Adventinėje viktorinoje. Popietę vainikavo klasių pasirodymai tėveliams, mokytojams ir draugams.  (4 kl. mokytoja J. Daškevičienė)


Konkursas

 

2015 m. lapkričio mėn. 6 mūsų gimnazijos mokiniai – Germanas Kravčenko (8 kl.), Juras Kimbartas (I kl.), Guoda Vaitkevičiūtė (I kl.), Rugilė Zarembaitė (I kl.), Julija Kravčenko (II kl.) ir Karolis Smaznovas (II kl.) – pasitikrino žinias Nacionalinio egzaminų centro organizuotame nacionaliniame matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurse. Konkursas skatina mokinius domėtis gamtos mokslais ir matematika, ugdo gebėjimą matematikos ir gamtos mokslų žinias taikyti praktikoje. Mokiniai sprendė modernias, neįprastas užduotis, kokių nėra vadovėliuose, pvz.: „kiek daugiausiai aukščiausios raiškos nuotraukų ir filmuotos medžiagos gali parsivežti Rokas iš kelionės?“, „kurią prekybos centro kasą pasirinktum, norėdamas būti greičiausiai aptarnautas?“, „pagal pateiktą žvaigždžių šviesos spektrą, nustatyk, kuri žvaigždė tolsta nuo mūsų greičiausiai?“ ir pan.

Konkurse dalyvavo 14401 mokinys iš 449 ugdymo įstaigų. Maksimali taškų suma, kurią galėjo surinkti dalyviai – 53 taškai. Visi gimnazijos dalyviai, sprendę šias užduotis, įvardijo jas kaip nelengvas, bet įdomias ir šiuolaikiškas. Šalies rezultatų vidurkis – 24,3, gimnazijos – 27,7 taškai. Kiekvienos klasės geriausiai konkurse pasirodęs mokinys apdovanotas LR ŠMM mininistrės A. Pitrėnienės diplomais.

Džiaugiamės gerais mokinių rezultatais, nes jie yra aukštesni už šalies vidurkį ir kitais mokslo metais kviečiame konkurse dalyvauti daugiau norinčiųjų. (Pavaduotoja D. Černiauskienė)


Pyragų diena

 

Gruodžio 11 dieną mokinių komitetas gimnazijoje organizavo Pyragų dieną, kurioje ypač aktyviai dalyvavo pradinukai. Šiemet gimnazijos bendruomenės nariai paaukojo 100 eurų, kurie tradiciškai bus perduoti Vilniaus Santariškių ligoninės onkohematologijos skyriaus ligoniukams.

Dėkojame visiems kepusiems, prekiavusiems, aukojusiems. Linkime visiems būti sveikais ir stipriais. (Socialinė pedagogė D. Jakutienė)


Svečiuose pas rėmėjus

 

Gruodžio 7 dieną mokinių komiteto atstovės Diana Žalutytė, Austėja Putnaitė ir Julija Kravčenko lankėsi Vilniuje ir  rėmėjams, UAB „Linea Libera“, pristatė mokyklą.

Pristatymo skaidres ruošė visi komiteto nariai. Mergaitės pasakojo apie mokyklos istoriją, tradicijas, renginius, įvairias veiklas, padėkojo už gerumą ir dosnumą. Auditorija klausinėjo, teikė pasiūlymus. Mus supo šilta, draugiška aplinka.

Rėmėjams padovanojome pradinukų pagamintus keramikinius paukštelius.

Po pristatymo pasivaišinome  „Čili picerijoje“. (Socialinė pedagogė D. Jakutienė)


Gimnazistai uniformuoti

 

Gruodžio 18 d. UAB "Lidata" į gimnaziją atvežė pasiūtas uniformas. Prisisiuvę emblemas nuo pirmadienio uniformas jau dėvi visų klasių mokiniai. Dėkojame visiems tėveliams už nupirktas uniformas.

Nespėję užsisakyti ar susidūrę su nesklandumais, galite prisijungti prie UAB "Lidata" internetinės užsakymų programos šiuo adresu: http://uzsakymai.lidata.lt/indexld.php?mid=114.


Pasakų niekada nebūna per daug

 

Nuo rugsėjo mėnesio gimnazijoje buvo vykdoma Neformaliojo švietimo programa „Senoliai seka...“, kurią parašė lietuvių kalbos vyr. mokytoja Vilma Putnienė ir vyr. logopedė Renata Zarembienė.

Užsiėmimų metu 5-7 klasių mokiniai susipažino su nacionalinės literatūros pradžia – tautosaka: pasakomis, sakmėmis, padavimais. Mokiniai, pritaikydami skaitymo strategijas, nagrinėjo sakmes, padavimus, pasakas, šiurpes, jų reikšmes ir paskirtį. Pasirinko dvi lietuvių liaudies pasakas ir pagal jas sukūrė iliustracijas. Gimnazijos pradinukų korpuse surengė dviejų iliustruotų pasakų piešinių parodas.

Mokiniai mokėsi garsiai, išraiškingai skaityti tautosakos kūrinius. Bibliotekininkė Sigita Ginevičiūtė pakvietė pradinių klasių mokinius, priešmokyklinės grupės ir ikimokyklinės grupės vaikus į mokyklos aktų salę, kur projekto dalyviai pristatė savo iliustruotas pasakas, garsiai jas skaitė.

Programos dalyviai keliavo. Aplankė Panevėžio kraštotyros muziejų. Edukacinės programos metu „Kelionė laiku“ jie tarsi „keliavo laiku“. Vienai dienai "apsigyvenę" XX a. pradžios ūkininko sodyboje kiekvienas susikūrė sau vaidmenį, vilkėjo senovinius drabužius. Nacionaliniame Lietuvos muziejuje mokiniai susipažino su visos Lietuvos regionų tautiniais drabužiais, pamatė jų skirtumus. Iliustruodami pasakas, jų herojus papuošė tautiniais kostiumais.

Gruodžio mėnesį programa baigė savo veiklą. Jos rezultatas – garsinė knyga. Įgarsintų pasakų galės pasiklausyti vaikų tėvai, seneliai, draugai.

Dalyvaudami programoje „Senoliai seka...“ mokiniai susipažino ir išmoko vertinti savo tautos, gyvenamosios vietovės ir visos šalies tradicinę kultūrą, jos ypatybes ir raidą. Drąsiai prieš auditoriją skaitė pasakas, įgijo pasitikėjimo savimi, nebijojo ir jautė atsakomybę už atliktus darbus, įgyvendino kūrybinius sumanymus. Įgarsinta knyga padovanota mokyklos bibliotekos skaitytojams.

Dėkojame programos "Senoliai seka..." dalyviams: Erikui, Janinai, Urtei, Karolinai, Evelinai, Lėjai, Emilijai, Neringai, Gintarei, Rokui, Robertui, Augustei, Eimantei, Laurai už jų kūrybiškumą, aktyvumą, drąsą. Tikimės su šiais ir kitais mokiniais susitikti kituose projektuose.

O visus visus kviečiame dažniau prisiminti turtingą lietuvių liaudies tautosaką ir skaityti bei sekti pasakas. (V. Putnienė, R. Zarembienė)


Olympis 2015 Rudens sesija įvyko

 

Konkursas „Olympis 2015 - Rudens sesija“ įvyko. Visos apeliacijos išnagrinėtos ir jau paskelbti galutiniai konkurso rezultatai.

Konkursų populiarumas auga – šiemet konkursuose dalyvavo daugiau nei 32 tūkstančiai mokinių iš 934 Lietuvos mokymo įstaigų!

Kokias klaidas padarė mokiniai, galima pamatyti puslapyje čia. Visi konkurso "Olympis" mūsų gimnazijos  dalyvių rezultatai yra čia.

Dėkoju visiems už dalyvavimą. (Anglų kalbos mokytoja I. Žiupkienė)


Smagu turėti draugų Europoje

 

Šiais mokslo metais mūsų gimnazijos priešmokyklinukai ir pirmokai dalyvauja tarptautiniame projekte „Say hello to the world“ („Pasakyk pasauliui labas“). Bendradarbiaujame su Slovėnijos Vrtec Murenčki „Voveriukų“ grupės pedagogais ir vaikais. Projekto iniciatorius Slovėnijos FINI taryba Radeče.

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti vaikus būti draugiškais, padėti įveikti stereotipus ir išankstines nuostatas dėl kitų socialinės aplinkos, skatinti pagarbą kitoms tautoms, kultūroms ir jų tradicijoms, toleruoti skirtumus. Manoma, kad tai prisidės prie geresnės gyvenimo kokybės, solidarumo ir pagarbos, ypač dabar, kai pasaulis tampa vis labiau atviras. Dalyvaudamos projekte mokyklos ir darželiai parodo, kad vaikai mokomi visų formų tolerancijos ir supratimo įvairovės.

 Vaikai videokonferencijų metu gali parodyti vieni kitiems kaip jie žaidžia, kokias dainas dainuoja, kokioje aplinkoje gyvena, ką valgo, kokia kalba kalba ir kt.

Projekto temos ir tikslai telpa vienoje rankytėje:

Mažylis – „Štai ir aš“,

Bevardis – „Aš ir mano šeima“,

Didysis – „Aš ir mano darželis (mokykla)“,

Smilius – „Aš ir mano miestas“,

Nykštys – „Aš ir mano šalis“,

Visa plaštaka – „Atsisveikinimas“.

Kai tik sužinojome, kad mūsų draugai bus iš Slovėnijos, bandėme žemėlapyje surasti naujų draugų namus, lyginome, kuri šalis didesnė, aiškinomės, ar toli Lietuva nuo Slovėnijos. Kad galėtume pasisveikinti, pristatyti save, savo šeimą, mokyklą ir šalį mokomės angliškų žodelių su mokytoja Vaida.

Pirmoji videokonferencija įvyko gruodžio 9 dieną. Vaikai su nekantrumu laukė, kada galės pasisveikinti su savo naujaisiais draugais. Šį kartą mes susipažinome su vaikais iš Slovėnijos, sužinojome jų vardus, klausėmės jų dainelių. Vaikai labai apsidžiaugė išgirdę, kad ir jų grupėje yra vaikas tokiu pat vardu kaip ir mūsų – Rokas. Kitos videokonferencijos metu prisistatysime mes – priešmokyklinukai ir pirmokai. Vaikai labai laukia susitikimo ir jam atsakingai ruošiasi.

Kiekviena mokykla ir vaikų darželis, kurie dalyvauja „Say Hello to the World“ projekte ir sėkmingai įgyvendina programą, gauna garbingą titulą „Tolerantiškas darželis (mokykla)“.  (Priešmokyklinės grupės auklėtoja D. Lutienė, 1 kl. mokytoja V. Jakutienė)


AIDS geriau žinoti

 

Gruodžio 1 d. – pasaulinė AIDS diena nuo 1988 metų. Šios dienos tikslas – propaguoti brandesnį visuomenės, politikų bei žiniasklaidos požiūrį į ŽIV/AIDS ligą ir ligonius bei siekti nulio naujų ŽIV užsikrėtimų, nulio diskriminacijos, nulio naujų mirčių nuo AIDS!

Šią dieną mūsų gimnazijos I-IV klasių mokiniai dalyvavo protų mūšyje „AIDS geriau žinoti“. Mokiniai susipažino su ŽIV viruso paplitimu pasaulyje ir Lietuvoje, kaip gydomas, kokie pavojai laukia neatsakingai elgiantis su savo ir aplinkinių gyvenimu, atsakė į protų mūšio klausimus. Savo teisingus atsakymus turėjo galimybę pateikti ir žiūrovai.

Visos komandos buvo apdovanotos saldžiais prizais. (Biologijos mokytoja J. Guobienė)


Protų kovose

 

2015 metai paskelbti Europos vystomojo bendradarbiavimo metais, jų šūkis yra – mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis. „Protų kovos“ yra projekto „2015 – Europos metai vystymuisi: dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą“ dalis.

Pasiūlius I-IV klasių mokiniams dalyvauti „Protų kovose“ vystomojo bendradarbiavimo tema, jie susidomėjo ir pradėjo gilintis į šią temą. Penkios komandos iš I-IV klasių mokinių dalyvavo mūsų gimnazijos renginyje, kuriame buvo išrinkta daugiausiai taškų surinkusi komanda. Ja tapo III klasės mokiniai.

Lapkričio 27 dieną septyni III klasės mokiniai vyko į  Lietuvos vaikų ir jaunimo centrą, kur buvo organizuojamos respublikinės „Protų kovos“. Džiaugiamės, kad esame aukso viduriuke ir parsivežėme organizatorių padėką.

Dėkoju mokiniams už dalyvavimą ir linkiu nuolat lavinti savo protą įvariose srityse. (III klasės auklėtoja Irina Žiupkienė)


Konkurso prizininkė

 

Baigėsi istorijos konkursas, skirtas Europos sveikos mitybos dienai paminėti. Konkurso tikslas – atskleisti mitybos įpročių svarbą žmogaus sveikatai, savijautai, nuotaikai ir energijai. Konkurse dalyvavę vaikai ir suaugę pateikė originalius, įdomius, prasmingus darbus. Kiekvienas buvo apdovanotas simboline dovana. Smagu, jog konkurse dalyvavo ir prizą gavo mūsų gimnazijos 7 klasės mokinė Gintarė Savickaitė. Gimnazijoje apsilankiusi ir Gintarę sveikinusi Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Alma Gaidienė linkėjo visiems būti sąžiningais sau, mylėti save, tausoti ir nebūti šiukšlių konteineriais. Mes visada galime rinktis teisingai.


Ekskursija į Vilnių

 

Lapkričio 17 dieną gimnazijos aštuntokai pabuvojo LR seime ir edukaciniame užsiėmime Europos sąjungos informaciniame centre. Užsiėmimo metu mokiniai įtvirtino pamokų metu įgytas žinias apie Europos sąjungos geografinę padėtį, susikūrimo istoriją,  heraldiką, ekonomiką. Taip pat sužinojo šių metų ES prioritetus, jaunimo perspektyvas. Visa informacija buvo pateikta labai patraukliai. Užsiėmimo pabaigoje kiekvienas, teisingai atsakęs į klausimą, galėjo rinktis prizą: puodelį, raktų raištelį ar užrašų knygutę.

Po užsiėmimo mus pavedžiojo Lietuvos Respublikos seimo koridoriais. Sutikome tik televizoriaus ekrane matytus seimo narius, teko pabendrauti su Švietimo ir mokslo Ministre  A. Pitrėniene.

Aplankėme senąją posėdžių salę, Algirdo Brazausko bei Prezidentės patalpas, grožėjomės sienų vitražais, akvarelių paroda. Įdomu buvo gyvai stebėti seimo posėdį ir tarp tūkstančių apyrankių, surištų vasario 16-ajai, ieškojome savų.

Laikas seime neprailgo, grįžome kupini įspūdžių. (8 klasės auklėtoja Dalia Jakutienė)


Pilietiškumo diena

 

Lapkričio 20 d. gimnazijos ir miestelio bendruomenė paminėjo Lietuvos kariuomenės atkūrimo 97-ąsias ir mūšio ties Giedraičiais ir Širvintomis 95-ąsias metines. Įspūdinga šventė, į kurią atvyko Seimo narys V. Stundys, Ukmergės savivaldybės administracijos direktorius S. Jackūnas, Ukmergės turizmo ir verslo centro direktorė J. Stalionė, Molėtų rajono meras S. Žvinys ir vicemeras M. Kildišius, Molėtų r. kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas G. Matkevičius, Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro direktorė D. Kulienė, Ukmergės karo istorijos klubo nariai, Utenos šauliai, Molėtų ir Alantos gimnazijų jaunieji šauliai, profesorius V. Rakutis, istorijos mokytojas S. Budraitis ir kt., prasidėjo žygio dainos ir rikiuotės konkursu gimnazijos stadione. Vėliau vyko filmo “Trispalvis“ peržiūra ir aptarimas, parodos apie Nepriklausomybės kovas lankymas.

Po filmo sportinės rungtys gimnazijos stadione ir šaudymo varžybos sporto salėje įtraukė visus gimnazistus ir svečius.

Popietę su dainomis darni kolona žygiavo prie dailininko Antano Jaroševičiaus sukurto ir dar prieškario metais pastatyto paminklo „Karžygiams, žuvusiems už Lietuvos laisvę kovoje ties Giedraičiais 1920 m.“ Čia buvo pagerbti Lietuvos kariai ir žuvusieji už Lietuvos laisvę. Jaunieji šauliai davė pasižadėjimą, o šauliai priesaiką tarnauti Tėvynei.

Šventę vainikavo Giedraičių bendruomenės salėje gimnazistų atlikta literatūrinė-muzikinė kompozicija „Lietuvos vyrai į vainą jojo“ ir Giedraičių krašto folkloro grupės „Giedra“ dainos. (Istorijos mokytoja Donata Vertinskienė)


Tolerancijos mozaika

 

Daugelis demokratinių valstybių nuo 1995 m. mini Tarptautinę tolerancijos dieną. Šių metų tolerancijos dienos simbolis – tolerancijos mozaika. Mūsų mokyklos mokiniai aktyviai prisijungė prie šios dienos paminėjimo: klasių valandėlių metu aiškinosi žodžio Tolerancija reikšmę, pasidalino mintimis, ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar tolerantiški mūsų mokyklos mokiniai.

Savo palaikymą išreiškėme klijuodami šypsenėles ant tolerancijos mozaikos. (Socialinė pedagogė Dalia Jakutienė)


Svečiuose Aplinkos viceministras

 

Lapkričio 5 dieną gimnazijoje lankėsi Aplinkos viceministras Linas Jonauskas. Svečias susitiko su gimnazijos I-III klasių mokiniais, papasakojo apie savo kuruojamas sritis aplinkosaugoje. Labai įdomiai pristatė neetatinio aplinkosaugininko darbą, pateikė daug pavyzdžių iš reidų, galimų baudų už brakonieriavimą sumas. Surengė trumpą viktoriną mokiniams. (Biologijos mokytoja J. Guobienė)


Renkamės uniformą

 

Spalio 23 d. įvykusio visuotinio tėvų susirinkimo metu buvo pasirinkta uniformas gaminanti firma „Lidata“. Pasirinkta spalva yra žalia. 1-4 kl. mergaitėms siūlomas languotas sarafanas, 1-4 kl. berniukams – liemenės arba megztinukas (norintiems ir tas, ir tas). 5-III kl. mergaitėms languoti sijonai ir vienspalviai švarkeliai (trikotažiniai arba tekstiliniai), 5-III kl. – berniukams tik švarkeliai.

Informaciją apie audinius galite pasižiūrėti paspaudę čia, informaciją apie komplektaciją ir kainas – čia.

Prašome per dvi savaites (iki lapkričio 9 d.) susipažinti ir apsispręsti dėl uniformos modelio pasirinkimo. Sutartą dieną į gimnaziją kviesime atvykti firmos „Lidata“ atstovą, kuris išmatuos kiekvieną vaiką ir per sutartą laiką pasiūs uniformas.


"Senoliai seka" ir keliauja

 

Spalio 22 dieną, su mokytojomis Renata ir Vilma, neformaliojo švietimo programos „Senoliai seka“ dalyviai vyko į edukacinę ekskursiją Vilniuje. Apsilankėme Lietuvos nacionaliniame muziejuje, kuriame pasijutome lyg nusikėlę į senovę – apžiūrėjome senovinius kambarius, ginklus, buities daiktus, kuriais naudojosi mūsų protėviai. Visus labai sužavėjo žmonių drabužiai, suskirstyti regionais. Lietuvaitės buvo be galo darbščios, pačios pasisiūdavo drabužius. Ypač dailūs aukštaičių moterų drabužiai – labai paprasti, bet kartu ir puošnūs.

Lankydamiesi muziejuje ne tik pakartojome istorijos žinias, bet ir įdomiai praleidome laiką. Dėkojame vadovėms ir gidei už naudingą ir smagią kelionę. (Emilija Liubartaitė, 7 kl.)


 

Dėkojame 8 klasės mokinės Paulinos Levinson tėveliams Eglei ir Vladimirui už bendradarbiavimą įgyvendinant lietuvių kalbos projektą "Gimtinė pro rasos lašą".

 


Sveikatiados mitybos trimestras

 

Ruduo – derliaus metas. Skinsime šį rudenį ir jau pamėgtas veiklas, raškysime naujas kekes, dėliosime lyg obuolius į krepšį naujas žinias.

Spalio 16 d. 5-6 klasių mokiniai dalyvavo renginyje „Sveikos mitybos trimestras“. Mokiniai iš vaisių ir daržovių kūrė originalius meninius darbelius ir skulptūras – dėliojo obuolių mozaiką, drožinėjo rudeniškus ežiukus, laivelius, perlus. Savo darbelius eksponavo mokyklos fojė ir sulaukė smalsių lankytojų bei pagyrimų.

Atliko testus „Rask skaniąją gėrybę – paslėptą vaisių ir daržovę“ bei „Tiesa ar melas?“ Jiems puikiai pavyko greitai išspręsti testus ir iššifruoti paslėptas frazes.

Mokiniai sužinojo, kiek  kartų  per dieną reikia valgyti vaisių ir daržovių ir kodėl reikia vengti saldumynų. Renginys mokiniams patiko, jie su nekantrumu laukia kitų „Sveikatiados“ renginių.

Juk sveikai gyventi yra smagu. Būkite sveiki. (Mokytoja Regina Čeikauskienė)


Susipažinome su Lietuvos kariuomene

 

Spalio 14 dieną į gimnaziją atvyko keturi Krašto apsaugos savanorių pajėgų atstovai. Jie vedė pratybas I-IV klasių gimnazistams.

Teorinius užsiėmimus apie Krašto apsaugos pajėgų paskirtį ir funkcijas vedė Didžiosios Kovos apygardos 8-osos rinktinės štabo viršila Eimantas Tamulynas. Jis supažindino su Krašto apsaugos sistema. Maloniai nuteikė šmaikštus, bet kartu ir dalykiškas viršilos bendravimas. Jis kvietė įsijungti į šaulių ar savanorių veiklą. Vaizdžiai įrodė, kad tarnyba Krašto apsaugos sistemoje padeda jaunam žmogui bręsti ir psichologiškai, ir fiziškai. Rikiuotės pratybas stadione vedė Karo akademijos kariūnas Algirdas Aleknavičius. Išmokome tikslių komandų, supratome, kad vadovauti, tai ne tik garbė, bet ir atsakomybė. Ginkluotės ir ekipuotės įvairovę pristatė savanoris Artur Timaškov. Kariūnas paaiškino, kaip veikia automatai ir kulkosvaidis, kaip elgtis su ginklais ir ko su jais negalima daryti. Sporto salėje savanoris Mantvydas Bagdonas vedė sukarintas estafetes. Gimnazistai gavo proga ne tik pajudėti, bet ir parodyti savo komandinę išmonę.

Diena prabėgo greitai, nes buvo įdomu pasijusti kareiviais. Gimnazistai patys įsitikino, kad tarnyba Lietuvos kariuomenėje yra įdomesnė nei manė iki šiol. Dalis gimnazistų pasižadėjo, kad baigę gimnaziją eis savanoriais tarnauti į Lietuvos kariuomenę. (Dovydas Petrauskas, II klasė ir mokytojas Albertas Putna)


Edukaciniai konkursai „Olympis 2015 – Rudens sesija“

 

1-12 klasių mokinius ir jų mokytojus kviečiame dalyvauti edukaciniuose konkursuose „Olympis 2015 – Rudens sesija“.

Vyks 9 mokomųjų dalykų konkursai: lietuvių kalbos, anglų kalbos, matematikos, informacinių technologijų, biologijos, fizikos, chemijos, geografijos ir istorijos.

Pagrindinis konkursų tikslas – sudominti mokinius mokomaisiais dalykais ir skatinti mokinių mokymosi motyvaciją. Tai nėra olimpiada, konkursuose yra įvairaus sudėtingumo užduočių, todėl juose gali dalyvauti visi mokiniai.

Konkursų užduotys pagal mokomąją programą ir sudėtingumą yra suskirstytos į 12 lygių.

Kiekvieną lygį sudaro 26 įdomios užduotys. Su užduočių pavyzdžiais galite susipažinti demonstracinėje konkursų versijoje svetainėje www.olympis.lt.

Visi konkurso dalyviai gaus padėkos raštus ir tušinukus „Olympis“, o laimėtojai bus apdovanoti medaliais ir diplomais. Pagrindiniai prizai (planšetiniai kompiuteriai ir kt.) atiteks nominacijų laimėtojams. Mokiniai iš aktyviai dalyvaujančių klasių (kai dalyvauja daugiau kaip 5 vienos klasės mokiniai) papildomai gaus stalo žaidimus „Olympis domino“!

Dalyvavimo mokestis:

Kai mokinius registruoja mokytojas: viename konkurse – 2 €, 2-4 konkursuose – 3 €, 5-9 konkursuose – 4 €.

Individualus dalyvavimas: viename konkurse – 4 €, 2-4 konkursuose – 5 €, 5-9 konkursuose – 6 €.

Dalyvavimo mokestį galima sumokėti: per el. bankininkystę, grynais bet kurioje „Maxima“ kasoje, pašto skyriuose ir kitais būdais.

Konkursai „Olympis 2015“ vyks nuo lapkričio 1 d. iki lapkričio 30 d. interneto svetainėje www.olympis.lt, dalyvauti galima bet kuriuo jums patogiu metu. Konkurso užduotis mokiniai galės atlikti mokyklos kompiuterių klasėje arba namuose.

Registracija į konkursus ir detalesnė informacija: www.olympis.lt


2014-2015 m. organizuotuose edukaciniuose konkursuose „Olympis“ dalyvavo daugiau kaip 36000 mokinių iš daugiau nei 800 Lietuvos mokymo įstaigų. Mes gavome daugiau nei 4000 mokinių atsiliepimų, su kuriais siūlome susipažinti puslapyje www.olympis.lt/atsiliepimai.

 


Pasaulinė košės diena

 

Spalio 9 d. Lietuvoje antrą kartą buvo minima Pasaulinė košės diena. Sveikais košės pusryčiais rytą Lietuvoje pasitiko 427 ugdymo įstaigos, daugiau nei 56 000 šalies pradinių klasių mokinių ir keli tūkstančiai mokytojų. Visavertė vaikų mityba, anot visuomenės sveikatos specialistų, prasideda nuo sveikų pusryčių, kuriems labiausiai tinka įvairios košės, nes jose gausu ne tik vitaminų, mineralų, amino rūgščių, angliavandenių, augalinių riebalų, bet ir organizmui būtinų skaidulinių medžiagų.

Pasaulio sveikatos organizacijos atliekamas Vaikų augimo stebėsenos tyrimas rodo, kad Lietuvos pradinukų maitinimosi įpročiai nėra tinkami. Jo duomenimis, pradinukai vartoja nepakankamai grūdinių produktų, šviežių vaisių, daržovių, žuvies ir pieno. Daugiau nei penktadalis moksleivių prieš išeinant į mokyklą niekada nepusryčiauja. Taip pat tarp moksleivių išlieka populiarūs nerekomenduotini vartoti maisto produktai – saldainiai, šokoladas, gazuoti gaivieji gėrimai.

Pasaulinę košės dieną mokiniams maistingus avižinės košės pusryčius dovanojo „Malsena“. Mokykloms buvo išdalintos 3 tonos arba net du sunkvežimiai košės. Skanaudami pusryčių košę, vaikai klausysis pa­skaitėlės apie maistingų pusryčių bei užkandžių svarbą, avižų savybes, sveiką mitybą.

Mūsų gimnazijos priešmokyklinukai ir pradinių klasių mokiniai taip pat dalyvavo šioje akcijoje. Per pirmą pamoką vaikai su mokytojomis kalbėjo apie sveikus pusryčius ir košės naudą organizmui, skaitė ir aptarė knygelę apie Dripsį ir Dripsę. O „Malsenos“ košė buvo labai skani! Tikimės, kad ši akcija paskatins mokinukus kiekvieną rytą pradėti nuo sveikos gardžios košės. (Mokytoja Birutė Žukauskienė)


Konstitucijos egzaminas 2015

 

Jau devintus metus iš eilės Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija kartu su egzamino globėja Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite ir partneriais – DELFI ir LRT, visus Lietuvos piliečius kvietė laikyti Konstitucijos egzaminą. Jis yra organizuojamas atskiroms tikslinėms dalyvių grupėms: moksleiviams, studentams, teisinį išsilavinimą turintiems asmenims, likusiems piliečiams ir nuteistiesiems asmenims.

Visų grupių dalyviams, išskyrus 1-4 kl. moksleivius, buvo pateikta 30 testo klausimų su keliais atsakymų variantais, iš kurių reikėjo pasirinkti vieną teisingą. Kiekvienai tikslinei grupei parengtos skirtingos užduotys. Egzamino užduotis parengė Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto sudaryta darbo grupė.

1-4 klasių mokiniai atliko kūrybinę užduotį – piešė piešinius tema „Mano Lietuvai – 25 metai“.

Mūsų gimnazijoje Konstitucijos egzamine dalyvavo 90 mokinių.

Geriausiai užduotis atlikusių 4 kl. mokinių darbai mokinių išsiųsti į konkursą Vilniuje. Tarp 8 klasės mokinių daugiausia taškų surinko Augustas Adamavičius, Germanas Kravčenko  ir Giedrius Kildišius,  I klasės – Rugilė Zarembaitė, Tomas Gražys, Guoda Vaitkevičiūtė ir Erika Michalčiuk, II klasės – Sigitas Kildišius, Karolina Jančiūrairė, Julija Kravčenko. Tarp  IV klasės mokinių geriausi darbai buvo Manto Jančiūros, Aurimo Savanevičiaus ir Jurgitos Staliauskaitės,  III klasės – Austėja Putnaitė, Greta Bareikytė  ir Ugnė Jakutytė.

Dėkoju visiems mokiniams už dalyvavimą Konstitucijos egzamine ir linkiu toliau domėtis Lietuvos teise ir istorija. (Istorijos mokytoja Donata Vertinskienė)


Susipažįstant su savo krašto istorija

 

Rugsėjo 25 dieną 5-6 klasės mokiniai vykdydami projektą „Pažinkime savo krašto istoriją“ pabuvojo Kernavėje ir dalyvavo edukacinės programos „ARCHEOLOGIJA - NUO TYRIMO IKI EKSPERIMENTO IR REKONSTRUKCIJOS“ ir „ŠULINYS“. Sužinojome, kad svarbiausi tolimos praeities liudininkai yra žmogaus naudoti daiktai ir kiti jo veiklos pėdsakai, kuriuos suranda archeologai, o archeologija – svarbiausias priešistorės pažinimo šaltinis. „Archeologinėje perkasoje“ ieškojome praeities dirbinių, mokėmės juos įvardinti, datuoti. Ypač įdomu ir linksma buvo edukacinėje programoje „Šulinys“. Tai skulptūros studija-galerija. Čia eksponuojamos medžio, marmuro, metalo skulptūros. Galerijos skulptūrų kiemelyje šaudėme su patranka „Atlantida“, išbandėme sukurtą skulptūrą-karietą „Kernavės taksi“, žaidėme kitus žaidimus ir be abejo vaišinomės vienuolių iškeptu pyragu.  (5-6 klasės mokiniai)


Kelionė į praeitį

 

Neformalaus ugdymo programos „Senoliai seka...“ dalyviai su mokytojomis Vilma Putniene ir Renata Zarembiene rugsėjo 22 dieną vyko į Panevėžio kraštotyros muziejų, kuris šiemet švenčia 90 metų jubiliejų. Pirmiausia apžiūrėjome muziejaus eksponatus: gyvūnų iškamšas, vabzdžių kolekciją, senovinę parduotuvę ir kt.

Paskui ėjome į muziejaus kiemelį ir „keliavome laiku į praeitį“, į XIX a. pabaigos lietuvišką kaimą. Mergaitės persirengė tų laikų sijonais, o berniukai – marškiniais. Mums buvo suteikti senoviniai vardai: Katrė, Joana, Ciprijonas, Pilypas ir kt. Vėliau dirbome įvairius darbus: skalbėme naudodamos kultuves, lyginome staltieses, šukavome linus, gaminome maistą, berniukai pjovė malkas, atnešė iš šulinio vandens. Smagiai padirbėję, ėjome valgyti pačių mergaičių pagaminto maisto: varškės su petražolėmis ir česnakais, duonos su sviesto ir kanapių užtepu, sūrio su medumi. Po sočių ir skanių pietų berniukai skaitė senus laikraščius, o mergaitės puošėsi „vakaruškoms“. Programos pabaigoje šokome, dainavome, sukomės rateliuose.

Atsisveikinę su edukacinės programos vadovėmis, dar užsukome į rankomis pagamintų žaislų ir audinių parodą. Čia visi norintys galėjo pasimokyti austi senovinėmis staklėmis. Nesinorėjo išvykti, todėl tikimės sugrįžti ten dar kartą. (Gintarė Vaškūnaitė, 5 kl.)


Atminties keliu

 

Rugsėjo 23 d. – Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Tądien gimnazijos 5-IV klasių mokiniai dalyvavo akcijoje „Atminties kelias“. Mokytoja pasakojo apie Holokausto tragediją Lietuvoje bei supažindino su Lietuvoje gyvenusių žydų kultūra, tradicijomis ir svarbiausiu tautos išlikimo bruožu – kalba.

Prie paminklo žydams Pašilių miške mokiniai iš atsineštų akmenėlių išdėliojo vieną iš žydų tautos simbolių  – Dovydo žvaigždę. Čia mokytoja paaiškino šio simbolio reikšmę ir pasakojo apie Giedraičių žydų likimą. (Istorijos mokytoja Donata Vertinskienė)

 


Šokam, žaidžiam ir bėgiojam – mes visi linksmai sportuojam

 

Šiuo šūkiu ketvirtadienį, rugsėjo 17-tą, pradėjome dieną. Kiekvienais metais rugsėjo mėnesį gimnazijoje organizuojamos sporto dienos visų klasių mokiniams. Šiais metais jos sutapo su Europoje vykstančia akcija „Judri mokykla“. Į renginį atvyko ir į Sporto šventę įsijungė ir Dubingių pagrindinės mokyklos mokiniai.

Pirmąją sporto šventės dieną 5-8 klasių mokiniai pradėjo „Šokių valanda“, kurios metu skambant smagiai muzikai ritminius šokius šoko visi šios grupės mokiniai, mokomi aštuntokės Paulinos ir devintokės Lauros. Gerai nusiteikę mokiniai varžėsi ir „Vasaros biatlono“ rungtyje. Reikėjo ne tik greitai bėgti, bet ir taikliai pataikyti kamuoliuku į taikinį, o nepataikius, sukti baudos ratelius aikštelėje. Geriausiai čia pasirodė dubingiškis Dalius Malinauskas ir giedraitiškis Mantas Urbanavičius, mergaičių tarpe nugalėjo Ramunė Tomaševskaitė.

Bene daugiausiai emocijų suteikė futboliuko žaidimas, kuris atnešė daug netikėtumų „pripažintoms“ komandoms. Septintos klasės „Stipruoliai“ įveikė abi aštuntokų komandas ir užėmė pirmąją vietą, Dubingių „Kažkas“ – antri, o „Neptūnas“ –trečias. Po šventės visų klasių komandos vaišinosi saldžiais prizais.

Kitą dieną sporto šventė vyko I–IV gimnazijos klasių mokiniams. Klasės rungtyniavo futbolo ir tinklinio aikštelėse. Pagrindinės kovos vyko tarp II-os ir III-os klasės atstovų. Antrokai triumfavo futbolo, o trečiokai – tinklinio aikštelėse, nors nedaug jiems nusileido I-os bei IV-os klasių gimnazistai. Na, o šventės kulminacija tapo tinklinio susitikimas tarp mokytojų ir mokinių, kurį 2:1 laimėjo mokiniai.

Šokite, žaiskite, bėgiokite, būkite judrūs ne tik šią savaitę, bet ir ištisus metus. (Fizinio lavinimo mokytoja Aldona Baranauskienė)


Bitės ir jų bičiuliai

 

Rugsėjo 17 dieną gimnazijoje priešmokyklinės grupės ir 1-4 klasių vaikams priešmokyklinuko Adomėlio tėveliai Kristina ir Paulius Šironai surengė edukacinę programą „Bitės ir bičiuliai“. Vaikai sužinojo, iš kur į Lietuvą atkeliavo bitės, susipažino ir patys turėjo galimybę išbandyti, kaip drevininkai kilo į medį kopinėti medaus, stebėjo delnu ropojančios bitutės šokį. Kiekvienas vaikas pabuvo  bite – aktyviai pasidarbavo elektroniniais siurbliukais rinkdami nektarą iš medingųjų augalų.

Vaikai ir mokytojos dėkoja Adomėlio tėveliams už įdomiai parengtą programėlę, žinias, įspūdžius, gerą nuotaiką ir smagiai kartu praleistą laiką. (Daiva Lutienė, priešmokyklinės grupės auklėtoja)


VALIO naujajam gimnazijos autobusui!

 

2015 rugsėjo 16 dieną gimnazijos vairuotojas Valdas Kimbartas vyko į Vilnių IVECO atstovybę pasiimti naujo mokyklinio autobuso IVECO DAILY. Vairuotojas džiaugėsi, kad naujasis autobusas erdvesnis, didesnis, patogiomis sėdynėmis. Rugsėjo 17-tos rytą spalvingais balionais papuoštas autobusas išriedėjo į pirmąjį reisą.

Linkime vairuotojui ir važiuojantiems smagaus ir saugaus riedėjimo, įdomių kelionių ir gerų įspūdžių. (Rugilė Zarembaitė,  I kl.)


Susitikimas su NASA astronautu

 

2015 m. rugsėjo 9 d. I-IV kl. mokiniai vyko į Etnokosmologijos muziejų susitikti su lietuviškų šaknų turinčiu NASA astronautu Karoliu Joseph Bobko. Astronauto mama yra lietuvė. Lietuvoje jis lankėsi kartu su žmona bei dukra. Astronautas pirmą kartą įš kosmosą pakilo būdamas 46 metų. Vėliau sekė dar du skrydžiai į kosminę bandymų stotį.

Susitikimo su mokiniais metu astronautas Karolis J. Bobko labai vaizdžiai dalinosi patirtais įspūdžiais, pasakojo apie astronauto kasdienybę žemėje bei kosmose. Žiūrėdami vaizdo medžiagą mokiniai galėjo astronautui užduoti įvairius jiems rūpimus klausimus. Į visus klausimus buvo atsakyta labai paprastai, nestokojant pavyzdžių ir lengvo jumoro. Savo išgyvenimais dalinosi ir astronauto žmona bei dukra.

Susitikime dalyvavę mokiniai suprato, kad astronauto profesija yra tokia pati kaip ir visos kitos. Svarbiausia daug ir tikslingai dirbti, kad galėtum pasiekti savo tikslą. (Anglų kalbos mokytoja Vaida Oželienė)


"Tyrinėtojai" svečiuose pas "Arą"

 

Pailsėję po vasaros atostogų ir sugrįžę į mokyklą, rugsėjo 8 dieną I ir II gimnazijos klasių mokiniai kartu su mokytojomis D. Jakutiene ir V. Jakutiene, kurios vykdo neformalaus ugdymo programą „Tyrinėtojai 2“, vykome į „ARAS“ būstinę Vilniuje.

Susitikimo metu pareigūnai papasakojo apie savo profesiją – atrankos kriterijus, reikalavimus, rodė filmuotą medžiagą ir nuotraukas iš jų tarptautinių mokymų bei treniruočių. Galėjome ne tik pamatyti, bet ir pasimatuoti spec. aprangą, susipažinti su įvairiais šaunamaisiais ginklais, įranga, iš arti pamatyti šarvuočio vidų. Moksleiviai sužinojo atsakymus į įvairius jiems rūpimus klausimus. Susitikimas visiems patiko ir paliko gerų įspūdžių. (Rugilė Zarembaitė, I kl.)


Istorijos ir muzikos vakaras

 

Lietingą rugsėjo 6-osios vakarą mūsų gimnazijos rėmėjas, verslininkas Remigijus Lapinskas Giedraičio krašto žmones ir visus jam prijaučiančius pakvietė į renginį šv. Baltramiejaus bažnyčioje.  Susirinkusieji klausėsi Jerzy Giedroyco dialogo ir bendravimo forumas valdybos pirmininko prof. dr. Alvydo Nikžentaičio paskaitos „Kas buvo Giedraičiai Lietuvos istorijoje?“ Pabrėždamas garsios giminės nuopelnus, lektorius palinkėjo giedraitiškiams ypatingą dėmesį skirti lietuvių kultūros puoselėjimui, tai, ką darė ne vienas Giedraičių giminės atstovas.

Po paskaitos prestižinės Niujorko Džiuliardo mokyklos absolventė, smuikininkė Justina Auškelytė užbūrė susirinkusius smuiko garsais. Tą vakarą po bažnyčios skliautais skambėjo S. Bacho, H. W. Ernsto kūriniai, sušildę kiekvieno širdį ir suteikę daug gerų emocijų.

Dėkojame Remigijui Lapinskui už puikų renginį.


Žiūriu į jurgino galvą –

O regiu MOKYKLĄ.

 

Žiūriu į gelsvėjantį medžio lapą –

O regiu MOKYKLĄ.

 

Žiūriu į spalvotą knygą –

Ir kužda man MOKYKLA:

 

„Aš per visą visą vasarą

Laukiau tavęs – LABAI

 

Sveikiname 170 mūsų gimnazijos mokinių, 25 pedagogus, aptarnaujantį personalą, tėvelius ir visus bendruomenės narius su Rugsėjo 1-ąja – Laisvės, Mokslo ir Žinių diena.


 

 

2016-2017 m.m. © Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija